Sari la conținut

Ieșirea din coproprietate: partajul amiabil și partajul judiciar

Legea definește coproprietarea ca fiind situația în care două sau mai multe persoane au în proprietate comună un bun, mobil sau imobil, indiferent de cine are posesia sau detenția acelui bun. Coproprietatea este o stare de drept, posesia și detenția sunt stări de fapt ce nu interesează dreptul de proprietate decât în anumite cazuri.

Coproprietatea ca stare de drept se referă exclusiv la dreptul de proprietate în substanța lui raportat la persoanele care îl dețin din punct de vedere legal. Când aceste persoane doresc încetarea/sistarea stării de coproprietate și luarea în proprietate doar a fragmentului din bunul imobil sau mobil ce le-ar aparține, se pune în discuție partajul. Partajul sau ieșirea din indiviziune este mecanismul prin care coproprietarii își împart proprietatea, amiabil/benevol sau prin dispoziția instanței.

Coproprietatea este de mai multe feluri și naturi. Unele coproprietăți nu pot fi împărțite decât amiabil/voluntar. Unele coproprietăți nu pot fi împărțite în mod valabil decât prin acte autentice. Coproprietatea forțată este coproprietatea ce o au, spre exemplu,  proprietarii apartamentelor dintr-o scară de bloc: toate elementele utilizabile la comun de către toți proprietarii sunt elemente aflate in coprorprietate forțată. Aceste elemente aflate in coproprietate nu pot fi împărțite de către coproprietari decît voluntar, prin partaj amiabil. Coproprietatea imobilelor nu poate fi împărțită decât prin acte autentice notariale ori judiciare, orice act de partaj cu privire la imobile, indiferent de forma lui scrisă (electronic sau de mână) este nul absolut și deci nu are nici o valoare juridică.

Cea mai importantă distincție a coproprietății este cea referitoare la partea din bun ce i se cuvine fiecărui coproprietar. Astfel există coproprietatea pe cote părți și coproprietatea în devălmășie.

Coproprietatea pe cote părți este cea în care bunul aparține mai multor persoane și fiecare din aceste persoane are stabilită exact cota sa (teoretică) de proprietate din bun, fără a avea delimitarea fizică a cotei sale. De exemplu, dacă două persoane cumpără un teren în comun, unul în cotă de 80% și celălalt în cotă de 20%, fiecare are prestabilită cota sa de proprietate dar acea cotă este doar una ideală, teoretică, nefiind delimitată fizic cu privire la bun: ei sunt coproprietari prin raportare la acel imobil  și proprietari prin raportare la cotă. Delimitarea fizică a cotelor lor presupune un partaj sub forma ieșirii din coproprietate/indiviziune, în formele și prin metodele ce se vor analiza mai jos.

Coproprietatea în devălmășie este cea în care bunul aparține mai multor persoane și nici o persoană nu are stabilită cota sa de proprietate. Cota fiecărui coproprietar va trebui stabilită la momentul partajării/împărțirii bunului: pănă atunci nimeni nu știe ce procent din bun i se cuvine. Uneori există și prezumții legale cu privire la cotele fiecărui coproprietar devălmaș. Astfel, legea prezumă egalitatea de cote cu privire la proprietatea devălmașă a soților: toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt prezumate a fi bunuri comune în părți egale, 50% pentru un soț, 50% pentru celălalt, dacă soții nu au ales regimul separației patrimoniilor. Prezumția poate fi răsturnată prin convenția foștilor soți sau prin decizia unei instanțe. Astfel, după căsătorie, la partaj, foștii soți – actuali coproprietari, pot stabili ce cote doresc și ce mod de partajare doresc. Doar dacă nu se înțeleg și unul din ei dorește o cotă mai mare ori exclusiv unele bunuri, instanța va decide, pe baza probelor administrate, contribuția părților la achiziția bunului și ulterior va stabili cota de proprietate a fiecăruia. Coproprietatea devălmașă este și atunci când o moștenire se transferă de drept în patrimoniul moștenitorilor, până la emiterea certificatului de moștenitor prin care notarul va stabili cotele legale ce i se cuvin fiecărui moștenitor.

Referitor la momentul partajului normele spun că nimeni nu poate fi forțat să rămână în indiviziune, oricine putând cere celuilalt ori celorlalți coproprietar/i ieșirea din indiviziune/partajul. Tot așa nimeni nu poate fi forțat să facă partajul dacă toți coproprietarii sunt de acord să rămână în coproprietate timp de 1-5-10-20 de ani. Coproprietatea este nelimitată în timp până la decizia unuia din coproprietari de a partaja bunul. Împărțirea bunului este lăsată exclusiv la latitudinea coproprietarilor, ca regulă. Ca excepție, când unul din coproprietari are datorii și se incepe executarea silită asupra lui, bunul ce îl are în coproprietate cu alții poate fi supus unui partaj silit în cursul executării silite și poate fi vândut pentru a se executa silit datoria acelui coproprietar. Tot ca excepție, coproprietarii pot suspenda partajul prin convenție, pe un termen maxim de 5 ani.

Partajul se face între/cu toți coproprietarii. Dacă unul din coproprietari decedează, partajul se va face cu moștenitorii acestuia. Dacă printre coproprietari sau printre moștenitorii coproprietarului decedat sunt minori, partajul se poate face cu incuviințarea instanței de tutelă pentru aceștia, în condiții specifice de care vom vorbi într-un viitor articol.

Partajul presupune stabilirea bunului ori bunurilor partajabile, stabilirea coproprietarilor, stabilirea cotelor (la coproprietatea devălmașă unde acestea nu sunt prestabilite ori când prezumția legală de coproprietate se dorește a fi răsturnată), stabilirea valorii bunului/bunurilor, și în faza finală stabilirea modului de partajare propriu-zisă.

Partajarea propriu-zisă are 3 moduri: partajarea fizică/în natură, partajarea prin atribuire și partajarea prin vânzarea bunului cu împărțirea prețului obținut.

Partajarea fizică sau în natură este acea împărțire ce are loc doar dacă bunul poate fi utilizat în mod normal și la capacitate funcțională normală de către fiecare proprietar, după diviziune. Sunt bunuri ce permit o partajare fizică și bunuri ce nu permit o partajare fizică (bunuri divizile și bunuri indivizibile): un teren de 1 ha se poate diviza în 2 părți egale, o mașină nu se poate diviza fizic. Partajarea fizică presupune așadar bunuri divizibile și normal utilizabile după împărțirea lor în natură. De obicei pentru acest mod de partajare se dispune efectuarea unei expertize în care se va menționa modul concret de partajare, loturile, părțile sau fragmentele ce se pot utiliza în mod individual de către fiecare coproprietar.

Partajarea prin atribuirea bunului unuia dintre coproprietari și plata către ceilalți coproprietari a unei sulte ce reprezintă contravaloarea cotei fiecăruia este cel mai des mod de partajare. Este modul de partajare folosit când partajarea fizică este imposibilă, ori când nu se dorește partajarea fizică. În mod uzual cel care are posesia ori folosința bunului, și dorește atribuirea lui în totalitate, le cere celorlalți coproprietari proprietatea exclusivă în schimbul plății către ei a valorii cotei lor. Acest mod de partajare se poate implementa chiar dacă părțile nu doresc amiabil acest lucru dar instanța decide în acest sens.

Partajarea prin vânzarea bunului este modalitatea prin care bunul este vândut – voluntar (prin decizia părților) sau silit (din dispoziția instanței), iar prețul obținut se distribuie către proprietari conform cotelor/procentelor lor din coproprietate. Vânzarea bunului intervine când nici unul nu dorește atribuirea lui, ori când cel care a dorit atribuirea nu a plătit sultele celorlalți în termenul dat de instanță. Vânzarea amiabilă/voluntară se poate face prealabil unui proces sau în timpul unui proces de partaj. Dacă unul din coproprietari se opune vânzării voluntare, în cadrul procesului de partaj instanța va dispune vânzarea silită a bunului prin intermediul unui executor judecătoresc. Prețul obținut prin vânzarea silită efectuată de executorul judecătoresc se distribuie coproprietarilor conform dispoziției instanței raportată la cotele de coproprietate.

Cele 3 moduri de partajare rezumate mai sus pot fi obținute de coproprietar în 2 modalități: amiabil ori judiciar.

Partajul amiabil presupune o deplină înțelegere între părți cu privire la bun, cote, valoare, mod de partajare, eventual sultă. Această înțelegere poate fi negociată în cadrul unui proces de negociere/mediere în care părțile, singure sau asistate de avocați/mediator, analizează toate punctele cheie ale unui partaj și anume: stabilirea bunului ori bunurilor partajabile, stabilirea coproprietarilor, stabilirea cotelor (la coproprietatea devălmașă unde acestea nu sunt prestabilite ori când prezumția legală de coproprietate se dorește a fi răsturnată), stabilirea valorii bunului/bunurilor, și în faza finală stabilirea modului de partajare propriu-zisă, stabilirea pașilor de urmat după negociere/mediere, stabilirea persoanei care va suporta costurile ulterioare înțelegerii transpuse în acordul de mediere, stabilirea actelor ce se vor întocmi ulterior și a obligațiilor fiecărui coproprietar.

Negocierea prin asistența avocaților ori medierea cu asistența unui mediator autorizat au o importanță deosebită în devoalarea nevoilor și intereselor fiecărui coproprietar, nevoi și interese în funcție de care se va trasa modul de partajare ori modul de plată a sultei. Părțile din negociere și mediere au oportunitatea de a face orice fel de propuneri, orice tip de analize, orice tip de concesii, astfel încât analiza litigiului/conflictului raportat la partaj să configureze pentru fiecare parte întreg contextul partajului: bun, cote, coproprietari, valoare, sulte, pași ulteriori negocierii/medierii. Pe lânga avantajul unei analize profunde a situației fiecărui coproprietar, partajul amiabil are importante avantaje de ordin temporal și financiar: se poate rezolva mult mai repede și cu mai puține costuri față de un partaj judiciar. Soluția din negociere/mediere este întotdeauna satisfăcătoare pentru toate părțile.

Partajul judiciar presupune intervenția instanței de judecată în împărțirea pe care părțile refuză sau nu pot să o facă amiabil. Cu titlu de principiu, normele procesual civile atribuie un rol specific judecătorului în această materie, și anume un rol de împăciuitor. În acest sens este o dispoziție expresă: instanța de partaj va stărui, în tot cursul procesului, ca părțile să împartă bunurile prin bună învoială. Totuși, în aceste litigii părțile sunt în conflict deschis, astfel că, atât timp cât nu survine o împăcare, procesul de partaj continuă ajungându-se chiar la vânzarea silită a bunului.

Etapele judiciare ale partajului judiciar sunt cele 3 moduri de partajare descrise mai sus:

 1. Partajarea fizică sau în natură, atunci când este posibilă
 2. Partajarea prin atribuire
 3. Partajarea prin vânzare cu două subetape:
  – Vânzarea amiabilă
  – Vânzarea silită

Cele 3 etape trebuie urmate succesiv dacă sunt îndeplinite condițiile legale: nu se poate trece la vânzarea silită dacă nu au fost încercate/analizate primele 2 etape. Astfel, partajarea în natură se poate face doar dacă este posibilă raportată la bunuri. Dacă nu este posibilă se va trece la etapa a 2-a de atribuire a bunului către un coproprietar ce dorește și solicită instanței atribuirea. Dacă mai mulți coproprietari solicită atribuirea bunului ce nu poate fi divizat fizic, instanța va atribui doar unuia bunul, ținând cont de: un eventual acord al părților cu privire la atribuire, mărimea cotei fiecărui coproprietar ce solicită atribuirea, natura bunurilor, dacă unul din acesti coproprietari a făcut construcții ori îmbunătățiri asupra bunului, domiciliul și ocupația părților, ori alte asemenea aspecte ce pot diferenția coproprietarii.  La momentul atribuirii bunului instanța fixează și sulta ce reprezintă de fapt suma ce va fi plătită celorlalți coproprietar de către cel căruia i s-a atribuit bunul. Dacă nici unul din coproprietari nu cere atribuirea bunului ori dacă a cerut atribuirea dar nu a plătit sultele în termenul dat de instanță, instanța va dispune vânzarea bunului. Vânzarea bunului poate fi făcută de coproprietari benevol, dacă aceștia se înțeleg în acest sens, instanța amânând procesul pentru un termen de 3 luni sau mai mare, timp în care părțile vor vinde imobilul. Dacă părțile nu se înțeleg să îl vândă amiabil ori dacă în termenul dat de instanță pentru vânzarea amiabilă aceasta nu a avut loc, instanța dispune vânzarea silită prin executor judecătoresc.

Vânzarea silită nu este o executare silită astfel că nu este nevoie de încuviințarea instanței de executare pentru a începe vânzarea la licitație. De regulă executorul evaluează bunul cu ajutorul unui evaluator autorizat pentru a fixa prețul de pornire a bunului ce va fi vândut. Toți coproprietarii sunt înștiințați despre data ora și locul licitației. Prețul obținut se va distribui la coproprietari in funcție de cotele fiecăruia.

Procesul de partaj judiciar este un proces destul de anevoios și costisitor. Acesta necesită o bună gestionare a termenelor și cunoștințe procesuale, având în vedere că unele dispoziții ale instanței de partaj sunt supuse apelului de la momentul pronunțării ori comunicării Încheierilor din cursul procesului, fapt ce conduce la imposibilitatea de a face apel la finalul procesului raportat la unele elemente tranșate definitiv prin acele Încheieri neatacate la momentul potrivit. În acest context fiecare termen și fiecare etapă din procesul de partaj judiciar trebuie gestionat eficient și cu temeinicie.

Din punctul nostru de vedere, coproprietarii ar trebui să încerce în prealabil un partaj amiabil, și abia ulterior, dacă soluțiile amiabile propuse și analizate în negociere/mediere nu convin tuturor părților, acestea se vor adresa instanței de judecată. Partajul amiabil ar trebui să fie o etapă prealabilă procesului de partaj judiciar, împărțirea prin bună învoaială fiind cea mai bună soluție în aceste situații.

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

285 de comentarii la „Ieșirea din coproprietate: partajul amiabil și partajul judiciar”

 1. Buna ziua, teren intravilan, grevat de ipoteca in urma unui imprumut nerambursat de peste 45 de ani; mostenitorii creditorului propun o intelegere amiabila -suma de bani pt ridicarea ipotecii, altfel se trece la “valorificarea executionala a drepturilor ce decurg legal”.
  2 mostenitori ai terenului – cote diferite – cel cu 2/3 din teren este de acord cu suma propusa de mostenitorii creditorului, cel cu 1/3 din teren, nu.
  ce solutie exista spre rezolvarea situatiei?
  multumesc

   1. Am primit nepoata jumatate de casa si terenuri de la bunici dupa moarte ,dupa tatal meu(decedat) iar jumatatea revenidui unchiului meu fratele lu tata .Acum nu ma inteleg amiabil cu unchiul asupra casei el dorind sa vanda.jumatate .Eu dorind sa imi pastrez partea .Sant obligata sa particip la cheltuielile lui daca inainteaza in instanta.

     1. Bună ziua as avea și eu o întrebare.Dupa un accident de munca am rămas invalid și am primit o suma de bani ca ,daune morale din care am construit o casa .După divorț aceasta casa intră la partaj? Va multumesc

      1. buna ziua am si eu o problema am dobandit 1/2 dintr-un apartament cu 2 camere prin decesul mamei mele , dar mama nu a fost casatorita cu concubinul , dar de 9 ani de cand a decedat mama si am dobandit acest drept nu pot sa ma folosesc de el , deoarece nu pot ajunge la un accord cu concubinul mamei cum pot face sa intru in folosinta sau sa imi cer dreptul din acest apartament

       1. cereti evacuarea lui de acolo daca nu are nici un drept si vedeti cine are dreptul la cealalta jumatate din apartament.

     2. Buna ziua,

      Mama este coproprietar pt un teren, cu alte doua rude (nepot, verisoara). As dori sa o ajut pe mama (foarte in varsta , grad de invaliditate) sa renunte (sau sa doneze primariei?) la partea ei din aceasta proprietate (teren) fara acordul celorlalti. Este posibil? Ce trebuie facut? (Vreau sa mentionez ca nu avem acte. in acest caz, mama poate fi scutita de impozit pe teren (inundabil, nefolosit, din cate stim).

      Va multumesc!

       1. Buna seara!
        Dacă un apartament este cumpărat in 2 nume separate pe cota de 1/2 , înaintea căsătoriei se poate face partaj ce șanse sunt plus ca avem și un copil împreuna…
        Apartamentul este luat înainte de căsătorie
        Mulțumesc anticipant!

      1. Buna ziua,conform certificatului de moștenitor,îmi revine in coproprietate in cote părți egale de 1/2 fiecare ,din 2000 m.p. teren .mie și fratelui meu ,care acum este decedat, din punct de vedere cadastral este departajat dar nu dorește să semneze la notar unul din fii sai ,vreau să fac departajarea.Ca să ies din indiviziune cum trebuie sa procedez

      2. Bună ziua Domnul Avocat Ilie Dorin,

       Ce trebuie să fac când vreau să donez partea mea de imobil, considerând că suntem doi proprietari cu cote egale, iar proprietatea nu este divizată? Donația aș face la o prietenă, nu la un membru din familie. Vă mulțumesc.

       1. Buna ziua! In anul 2015 martie sotul meu a primit teren prin legea 15 pe numele lui noi fiind impreuna din 2010, in august 2015 ne-am casatorit si am inceput constructia casei impreuna. Costructia s-a finalizat in 2017 din bani comuni castigati din munca amândurora in strainatate. Din nefericire relatia nu mai merge si vreau sa divortez. As dori sa stiu eu ce drept am la casa avand in vedere ca toti banii mei de atatia ani au intrat in aceasta casa. Va multumesc!

        1. aveti dreptul la macar jumatate din ce ati investit si jumatate din imobil, dacă nu a fost mostenire sau nu a provenit din mosteniri.

    1. buna ziua.
     am construit impreuna cu verisoara sotului meu patru case insiruite. In 2007 am cumparat un teren impreuna in cota de 1/2, pe acest teren am constuit aceste case. Aurorizatia de constructie este pe ambele familii. Casele s-au construit de catre o firma de construcii exclusiv pe banii nostrii, pentru ca verisoara a ramas fara bani dupa cumpararea terenului.
     din fericire platile s-aunfacut din contul meu personal catre firma de constructii. Dupa finalizarea constructiei verisoara noastra a ales o casa si locuieste acolo din 2008. nu am facut presiuni sa ne recuperam banii pt ca stiam ca nu au. de cate ori am incercat in ultimii 5 ani sa facem iesirea din indiviziune ei nu au fost de acord pt ca refuza sa ne dea diferenta de bani pt casa in care stau.incepand de anul trecut au mai ocupat o casa fara sa in intrebe si acum si fiul lor locuieste in a 2-a casa.
     am incercat sa vb din nou cu ei si ei au spus ca ne dau termen 1 luna de zile sa le cumparam cele 2 case in care locuiesc cu 320.000 euro si stingem toate obligatiile, spun ei
     suntem f socati
     va rog sa ma ajutati cu hotararea pe care trebuie sa o luam in cele ce urmeaza.
     am apelat la un avocat cu care am mai colaborat si care a sugerat sa mergem pe asociere in participatiune (desi noi nu avem nimic scris), sa primeasca ei doua case din cauza accesiunii…si pe urma sa cerem inscrierea ipotecii pt banii pe care trebuie sa ii primim de la ei….
     pt ca nu imi place aceasta abordare am mai cerut parea altui avocat are a spus ca ar trebui sa cerem partajul in functie de contributia fiecaruia …
     bineinteles ca o sa incercam sa ii chemam la o intelegere inainte, dar nu stiu ce varianta sa aleg.
     Ma cam sperie ideea cu asocierea in participatiune ..
     va multumesc frumos

     1. Asocierea in participațiune nu este o solutie. Singura solutie este un partaj + accesiune. O negociere prealabilă se impune pentru că e vb de o sumă foarte mare si deci un proces ar fi costisitor. Dar daca aveti ca probe plățile efectuate exclusiv de către dvs, aveti sanse mari de câștig. Trebuie să negociati cu ei. Trebuie văzut dacă și cât au participat financiar la construcție – trebuie demonstrat acest aspect. Mai trebuie identificat dacă au fost procese verbale de receptie lucrări, cine le-a semnat. De asemeni trebuie văzut cum sunt inscrise casele (nu terenul) în cartea funciară. Trebuie o diagnoză in detaliu asupra situatiei ca ulterior să vă faceti o strategie in negocieri sau in proces.

    2. buna ziua
     urmeaza sa cumpar un imobil ( casa si teren ) care are cadastru , este intabulat iar terenul este in indiviziune cu un vecin.
     de fapt cele doua proprietati sunt in indiviziune si nu sunt .
     mai exact , persoana care imi va vinde impreuna cu vecinul lui, au facut o conventie la notariat in care erau de acord ca fiecare sa iasa din indiviziune .
     dupa aceasta , au depus fiecare la oficiul de cadastru pt inscriere in Cartea Funciara.
     vecinului i s-a acordat iesirea din indiviziune iar celui care imi vavinde mie ,nu.
     de la cadstru i se sugereaza sa faca partaj imobiliar cu vecinul lui ( care de fapt este iesit)
     la notariat , i se spune ca nu se mai poate face partaj si ca trebuia facut inainte .
     si ca este treaba de cadastrist .
     imi puteti da o sugestie pt ca dupa ce voi cumpara , eu va trebui sa fac demersuri pt iesire din indiviziune .
     va multumesc
     cu stima

     1. nu am ințeles problema dvs, va trebui să luați actele și să vă programați la o consultanță pentru a vă da o opinie corectă și concretă.

      1. buna ziua ,as dori sa stiu Cum se procedeaza in cazul unui partaj in tribunal, Eu sunt cumparatorul , banii Trebuie sa ii dau atunci in fata Sau la notar Cand facem actele !???? Multumesc

    3. Dintr-o moștenire 40 ari extravilan și 50 intravilan, se poate face indiviziune juridica numai pentru terenul intravilan. Amândouă suprafețe sunt pe un titlu de proprietate

    4. Buna ziua
     Eu si sora avem in proprietate,pe langa dreptul de mostenire in urma succesiunii dupa tata, donatia facuta de catre mama in mod egal,10/16 dintr-un apartamemt,10/40 din 2 ha,10/40 din 3 ha,10/40 din 1000 intravilan,10/40 3000 intravilan.
     Mentionez ca ea ne-a donat noua cota ei parte dobandita in urma succesiunii facute dupa decesul tatalui,iar noi doua -sora mea si cu mine,avand restul din diviziunea apartamentului,respectiv teren ca si mostenitori in urma succesiunii.
     Donatia s-a facut cu dreptul de uzufruct viager pe cota parte donata de catre ea.
     Putem vinde nuda proprietate fara acordul uzufructuantului?
     Mentionez ca uzufructuantul a parasit domiciliu,nu mai locuieste in apartament de 3 ani.
     Eu vreau sa ma separ de sora mea.In cazul in care sora nu vrea sa ne separam cu totul,pot cere in istanta iesirea din indiviziune chiar daca o parte din apartament,respectiv teren arabil/intravilan este cu uzufruct viager?
     Cine plateste cheltuielile de judecata?
     Pot vinde partea mea de 50% din apartament fara iesirea din indiviziune si fara acordul coproprietarului,respectand uzufructul?Sau trebuie facut partajul mai intai in instanta si dupa pot vinde 50% din apartament?
     Pot inchiria apartamentul (partea mea)?ex camera mea?Stiu ca uzufructuantul are drept de folosinta ,de inchiriat apartamentul dar uzufructul nu este pe tot apartamentul ,doar pe partea donata noua de 10/16,iar coproprietarul,sora mea are in mod egal cu mine in afara partii donate cu uzufruct,partea cuvenita ca si mostenire,fara uzufruct.
     Pot inchiria o camera fara acordul coproprietarului sau a uzufructuantului?
     Poate renunta sora la partea ei de teren iar eu la partea mea de apartament,astfel fiecare ramane cu ceea ce isi doreste,respectand uzufructul?
     Va multumesc

     1. puteti vinde cota dvs oricui, dacă se respectă dreptul uzufructuarului, indiferent că acesta locuiește acolo sau nu. Nu puteti inchira ori da in comodat cota/camera dvs. Puteti face tranzactii cu sora pe ce aveti fiecare in actele de proprietate.

    5. Buna ziua, doresc sa imi dati un sfat legat de urmatoarea speta: este vorba de terenul situat dintr-o o curte comuna, proprietatea Statului Roman. Din acest teren, la solicitarea mea – mi s-a atribuit o cota parte de teren corespunzatoare spatiului apartamentului detinut in proprietate, s-a incheiat in acest sens un contract de inchiriere pentru care platesc de anual impozit si chirie. Doresc sa mentionez faptul ca, in aceasta curte am amenajat o gradina de flori cu ani buni in urma iar acum venind vecini noi, exista neintelegeri privind aceasta curte si locul unde fiecare doreste sa fie pozitionat (dintre vecini doar eu am incheiat contract de inchiriere si platesc impozit si chirie la zi) . Din cauza acestor divergente am solicitat atribuirea cotei ce-mi revine sa pot justifica vecinilor gradina pe care o ocup. Avand in vedere faptul ca eu ocup de dinainte o parte din suprafata atribuita, respectiv jumatate, doresc sa stiu ce anume trebuie sa fac pentru a beneficia de diferenta de cota atribuita faptic si bineinteles ca aceasta sa fiepozitionata toata in acelas loc, nefractionat in curte deoarece nu doresc cearta si discutii cu vecinii. In speranta ca ma veti ajuta cu sfaturi corespunzatoare problemei mele, dores sa stiu ce anume trebuie sa fac pt a rezolva aceasta problema pe cale judiciara deoarece prin intelegre cu vecii nu este cu putinta, va multumesc anticipat.

      1. Buna ziua din nou, cei de la Primarie ne-au trimis o adresa in care ne aduc la cunostinta faptul ca, terenul apartine Statului roman, cota atribuita noua, ce face obiectul contractului de inchiriere pentru care se plateste chirie si impozit, reprezinta parte indiviza fara a individualiza un lot distinct din proprietatea statului. De asemenea ni se mai comunica faptul ca, iesirea din indiviziune se poate realiza pe cale amiabila notariala cu acordurile notariale ale turuturor proprietarilor locuintelor (ceea ce este cu neputinta) sau pe cale judiciara daca exista neintelegeri si acord intre parti. Va rog sa ma sfatuiti ce e de facut, procedura (acte, preturi,termene) ce trebuie sa intreprindem. Multumesc

       1. Bună ziua
        Doresc sa-mi dati un sfat in legatura cu partaj dupã divort.
        In timpul casatoriei am dobandit cu fostul meu sot urmatoarele bunuri:
        un apartament si un teren care sunt pe numele meu si al lui, si am construit o casa. Autorizatia de constructie si casa este doar pe numele fostului sot. Partajul inca nu a fost facut.
        As vrea sa va inteb: este posibil ca fostul meu sot sa vanda casa sau sau sa transcrie pe numele altcuiva?
        Avand in vedere aceasta situatie , la ce trebuie sa fiu atenta la partajare?
        Va multumesc.

        1. Avocat ILIE DORIN

         nu poate vinde casa daca este bun comun, desi e doar pe numele lui. Totusi pentru siguranta, vă puteti inscrie si dvs ca proprietar in Cartea Funciară.

    6. Vă deranjez cu o întrebare.. Părinții mei sunt divorțați iar, tatăl meu spune ca a fost la primărie și a cerut partajul,că o să primim o înștiințare și o să vină cineva pentru constatare.. Este posibil așa ceva, odată ce mama nu sa prezentat nicăieri? Poate face partajul fără acordul mamei? Vă mulțumesc anticipat

      1. Mulțumesc pentru răspuns.. Deci mama are dreptul să nu accepte pe nimeni să între în casă și să refuze partajul.. Cat timp nu e chemată în instanță.. Spuneti-mi vă rog dacă se face totuși partajul, tata are dreptul să bage pe un străin în casă? Sau să-i vândă partea lui? Fără acordul mamei?

       1. Tatal poate vinde partea lui doar daca e stabilita cota lui de proprietate, ceea ce nu e cazul. Poate primi oameni acolo fara acordul mamei, poate chiar si inchiria imobilul. Trebuie rezolvate amiabil aceste dispute.

    7. Buna ziua! Împreună cu sora mea avem o casa cu teren aferent (1000 m2) mostenire de la părinți. Am făcut dezbaterea moștenirii si avem fiecare jumatate din total. De asemenea mentionez ca eu plătesc toate taxele, impozit so utilități pe total. Ieșirea din coproprietate nu reusesc sa o fac amiabil deoarece se tot răspândește cand zice ca vrea cand zice ca nu are bani( mentionez ca plată la notar am făcut-o eu integral pentru ca a spus că nu are bani, deși pot demonstra că are bani) Întrebarea este ,,ce pot sa fac pentru a rezolva această situatie”? MULTUMESC!

     1. dacă nu vrea partaj amiabil, singura dvs varianta este să o chemati in instranță și instanță să decidă partajul: prin atribuirea intregului lot catre dvs cu plata catre ea a unei sulte/sume, ori prin împărțirea fizică, în teren, a co-proprietătii.

    8. Buna ziua,sunt divortata de fostul sot din 2008 si acum s a facut evaluarea la casa si teren pentru partaj ,eu trebuie sa i dau jumate din suma care s a evaluat la casa dar si la teren ,casa s a evaluat la 51 000 si terenul la 97 000 nelamurirea mea este ca ,casa s a evaluat la anul divortului dar trenul s a evalauat la valoarea actuala,eu vreau sa stiu daca asa se pune valoarea actuala a terenului sau se pune tot din anul divortului?Specific caci pe contractul de vanzare cumparare este scrisa suma de 10000 de lei dar terenul il.am de la mama mea.va rog frumos sa mi spuneti din ce an se pune valoarea terenului.Va multumesc!

    9. Buna ziua. Am doua imobile pe numele meu si al fostului soț… am divorțat de aproximativ 3 ani si se opune sa vanda. Problema e ca ma si amenința ca nu imi va da decat 10% din tot având in vedere ca ambele au fost cumparate cash in timpul căsniciei … cum pot proceda in aceasta situație? Avem si un copil custodia fiind la mine si el neachitând-si niciodata pensia alimentara pe motiv ca atunci cand vine copilul in vizita ii mai cumpara cate ceva. Multumesc ! O zi buna!

     1. daca nu vrea să le vindeti, nu aveti decta posibilitatea să faceti proces de partaj la instanta si după ce instanta va decide bunurile sau partea din bunuri ale dvs, atunci puteti să le vindeti.

    10. Buna ziua,
     Mamam mea impreuna cu alti 7 frati au mostenit de la parintii in baza sucesiuni printre altele in parti egale un teren intraviran sub forma de dreptunghi cu latura acces stradal de apox.33ml si lungime de apox.170ml.Toti frati vor sa vanda,mama vrea sa ramanem cu bucata de teren pentru a construi pe ea.Solicitand dezmembrarea inainte de vanzare frati au propus ca parte a mamei o bucata de apox.4ml acces stradal pe lungimea de 170ml.Noi am propus varianta cu drum de servitute si planuri laterale dar ei nu sunt deaccord.Care este solutia legala la care putem spera?
     Cu stima,
     Marius

      1. Bună ziua am și eu o nedumerire.Am făcut iesirea din indiviziune prin instanta unde trebuie sa plătim sulta.In cât timp se poate plăti sulta dacă pe hotarare nu scrie?Cu aceasta hotărâre se merge la notar ot certificat de moștenitor? Multumesc

    11. Bună ziua, în urma succesiunii suntem trei coproprietarii, eu administrez moștenirea, ceilalți doi coproprietarii vor să îmi dea de bună voie părțile lor în schimbul unei sume de bani, vă rog îmi puteți sugera un act sau o cale legală prin care putem face asta? Mulțumesc

    12. Bună ziua. Care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmez dacă suntem doi coproprietari cu cote egale asupra unui imobil și al pământului aferent, eu doresc sa vând proprietatea iar celalalt coproprietar nu dorește sa il vândă,dar nici sa ma despăgubească.Casa încă nu este intabulata. Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

     1. aveti 2 variante: 1. ori sa vindeti cota dvs la o persoana anume, daca veti gasi un astfel de cumparator, ori 2. să faceti partaj la instanta cu celalalt co-proprietar prin care se va decide cine va prelua in integralitate bunul, ori el ori dvs, ori daca nu vrea nici unul se va vinde bunul (amiabil pe parcursul procesului de partaj si la ordinul instantei, ori prin executor judecatoresc daca celalalt coproprietar nici atunci nu va vrea vanzarea/preluarea imobilului), si se vor imparti banii.

    13. Bună ziua. Domnule Avocat, am fost căsătorita 19 ani,am divorțat de 2 aniam doi copii unul minor, celalalt major, am rezolvat cu pensia de întreținere. Acum vreau să deschid partajul, ce șanse am, după 19 ani în care toți banii mei acolo sau dus acolo, ce drepturi am? Casa este pe numele fostului soț, dar când eu m-am mutat acolo era doar ridicata, în rest nu era nimic..

    14. Buna ziua. In timpul casatorie am construit o casa impreuna cu sotul. Dupa divort (fara partaj) eu as dori sa cumpar partea lui de proprietate (printr un credit ipotecar pt intregire a proprietatii). Se poate cumpara fara a mai fi necesare alte acte?

     1. fiind vorba de un imobil, trebuie făcută convenție de partaj la notar, și daca acel imobil este garantat la vreo bancă, trebuie și acordul prealabil al băncii.

    15. Buna ziua! 5 frati primesc prin succesiune dupa moartea parintilor si a unei surori o casa, casa proprietate unifamiliala. 4 frati nu vor sa vanda, dar al cincilea, da. Fratii care nu vor sa vanda nu au bani pentru a despagubi pe cel care vrea sa vanda. Se poate face o notificare prealabila printr-un avocat ca apoi sa continue demersurile legale? Mentionez ca unul dintre frati a fost violernt in momentul in care i s-a cerut vanzarea.

     1. da, se poate face notificare, iar ulterior, daca nu vor partajarea ori vanzarea amiabilă/benevolă, atunci se va merge în instanța pentru un partaj judiciar, și atunci ori vor face ros de bani și cel care va prelua casa va plăti celorlalți costul sultei ori dacă nu, se va vinde la licitatie unui terț și banii se vor împărți conform cotelor din certificatele de moștenitor. Pentru detalii scrieti-mi pe e-mail dorin@avocatu.ro

    16. Buna seara! Am cumparat anul acesta o parte dintr-un teren aflat in coproprietate pe cote parti. Problema a aparut cand am vrut sa fac dezlipirea de teren deoarece coproprietarul nu este de acord cu acest lucru. Mentionez ca doresc sa-mi construiesc o casa pe acel teren dar nu pot incepe lucrarile deoarece nu am delimitat fizic care este partea mea de teren. Intrebarea mea este daca exista vreo modalitate de a face dezlipirea fara acordul celuilalt coproprietar. Va multumesc!

     1. doar prin partaj judiciar vă puteti secționa parcela dvs din teren și puteti să vă indetificati propria dvs cotă și parcelă, și ulterior în baza hotararii de partaj judiciar puteti să vă intabulati dreptul dvs pe cartea funciară făcută pe noua parcelă pe care o veti avea in exclusivitate.

    17. Bună ziua.am cumpărat o casa și în spate am un teren pe care nu am acte deși e împrejmuit de f mulți ani.cum pot rămâne cu el în folosință?ce drept am asupra lui și cum pot întra în legalitate dacă va fi vreodată revendicat?mulțumesc anticipat

      1. Gabriela Daniela Skorić

       Buna ziua va rog sa imi explicati problema urmatoare: in urma moartei mamei am ramas doo moštenitori iara fratele meu vrea sa ma despagubeasca la prerul de pe adeverinta de la taxe si inpozite nu la valoarea acctuala .EU iam peopus evaluatoru .Cumnsa provedete?

    18. Bu ziua. Am făcut o succesiune după moarte părinților pentru teren agricol care se afla pe mai multe sole, mai multe parcele. Coproprietarul nu a fost de acord cu partajul voluntar. Am mers la instanță dar nici la instanta nu vrea sa se prezinte. Dacă nu se prezintă nici la a doua infatisare. Cum putem soluționa acestpartaj voluntar. Va mulțumesc!

     1. daca nu se prezinta si nu vrea partaj volunta, cereti instantei partaj prin atribuirea bunului catre dvs si vă va obliga să ii platiti lui o sulta/sumă de bani aferente cotei lui.

    19. Buna ziua detin certificat de mostenire dupa tata dupa care nea rames un imobil in indiviziune pe cote asfel 1/2 +1/4 revine mamei iar restul de 3/8 ne revine mie si fratelui fiind in indiviziune deci eu , fratele si mama ,la un moment dat adica acum un an mam trezit ca mama a vindut cu Contract de vinzare cumparare cota ei fratelui si cumnatei fara sa-mi aduca nimic la cunostinta, iar pretul fiind stipulat ca a fost primit in intregime la notar si ca tine loc de chitanta intrebarea este :fiind in indiviziune avea dreptul sa faca vinzarea cumparare ? stiind doar cota nu si partea fizica cei revine din imobil.Iar privitor la pret consider cai o vinzare deghizata de oarece din studiul meu trebuia sa ataseze extras de cont ca a varsat banii stipulati ca pret.

     1. da, putea vinde și a vandut legal cota ei. Partajul il puteti face dvs cu actualuii co-proprietari. Daca e vanzare simulată puteti cere anularea acelui contract, daca aveti interes, motive, temeiuri si argumente, dar cu sanse nu prea mari.

    20. Buna ziua! AN UN TITLU de propietate comun cu o verisoara pe un teren de 90/ha,impartit jumate jumate. Dupa 20 de ani de la finalizarea procesului vrea sa-si vanda partea ei,dar spune ca partea ei este defapt partea pe care ne-am inteles ca o detin eu,nu partea care o are ea? ce ar fi de facut?

    21. Buna ziua,
     Intentionez sa cumpar cota de 50 % dintr.un apartament cu 2 camere supus executarii silite prin licitatie publica si as vrea sa stiu cum imi pot intregi cota de proprietate. Mai exact, care sunt modalitatile de a intra in posesia diferentei de 50 % in conditiile in care exista 2 coproprietari si numai jumatate din imobil este executat silit .
     Multumesc anticipat!

     1. cumpărati cealalta cota de la celălalt proprietar iar daca nu vrea sa o vanda faceti proces de partaj si cereti sa vi se atribuie acea cota in schimbul platii sultei lui.

    22. Buna ziua,
     Administratora imobilului in care locuiesc de mai bine de 30 de ani mi.a cerut actul de proprietate al imobilului sub pretextul ca cei din primarie vor sa stie cine e proprietar. I.am solicitat adresa sa vad in ce scop au cerut sa le furnizez aceste informatii si m.a trimis la presedintele de asociatie motivand ca el o are. L.am rugat si pe presedinte acelasi lucru si m.a trimis la administratora pretextand ca e la ea… Insistand sa.mi prezinte misterioasa adresa si spunandu.le ca numai dupa ce o vad le voi da actele de proprietate, acestia s.au eschivat si mi.au reprosat ca numai eu le cer asa ceva, ca restul proprietarilor s.au conformat …. Intrebarea la care va rog sa imi raspundeti este daca legea ma obliga sa le prezint actele de proprietate fara a avea o justificare clara in acest sens, in conditiile in care proprietarul nu s.a schimbat si care sunt consecintele daca nu ma conformez.
     Multumesc!

     1. teoretic ei nu au dreptul să ceara actele de proprietate decat daca arata adresa institutiei care a cerut acest lucru. Actele dvs de identitate le pot cere, dar actele de proprietate nu. Daca nu va conformati nu riscati nimic.

    23. Buna seara In anul 2018 am vandut eu cu sotul meu o casa de comun acord si tot de comun acord suma a fost impartita in mod egal Mentionez ca nu suntem divortati acum daca eu i-mi cumpar o casa cum procedez ca acea casa sa fie doar pe numele meu daca nu suntem divortati Va multumesc

     1. cand cumparati casa trebuie să fie si el de fata la notar si sa dea o declaratie că are cunostinta că ceea ce cumparati cumparati din banii dvs proprii si ca va fi bun propriu; vă v-a explica notarul detaliat ce e de scris.

    24. Buna seara In anul 2018 am vandut eu cu sotul meu o casa de comun acord si tot de comun acord suma a fost impartita in mod egal Mentionez ca nu suntem divortati acum daca eu i-mi cumpar o casa cum procedez ca acea casa sa fie doar pe numele meu daca nu suntem divortati Va multumesc

    25. Bună ziua d-le avocat.Va rog sa mi dați un sfat.Fratele meu a decedat în 2009 .Eu am făcut acceptarea succesiunii la notar deoarece soția fratelui era decedata anterior fratelui iar ei nu aveau copii.Toata averea lor a luat o o persoana străină de cauza cu un certificat de moștenitor fals.M am luptat singura în instanta sa ii pot strica certificatul fals acelei persoane am reușit iar în 2015 a intervenit o nepoata în dosarul meu cu o cerere de intervenție pe cont propriu și punând la un dosar care era deschis din 2009 o anexa care nu este înregistrată nicăieri dar are o data care arara ca este în termen de 6 luni.instanta cu acea anexa nestampilata neînregistrate și nefiind originala a acceptat-o și pe ea ca moștenitoare.Acum acea moștenitoare m a chemat la indiviziune.Ce pot face ca eu nu șanț deocord cu iedirea din indiviziune pana nu aduce un act original.Tacit nu putea deoarece persoana străină avea testamentul fals.Cum pot opri indiviziunea?Multumesc

    26. Salutare, as aprecia un raspuns daca sunteti amabil domn avocat.
     Imbobil comun, eu 1/2, fratele 1/2, fratele are sechestru pe tot imobilul de la executoru judecatoresc, desi pe actul de mostenire avem 1/2-1/2, as vrea sa cumpar partea lui, dar notarul ne-a transmis ca nu se poate face vanzare cumparare atat timp cat el apare cu sechestru pe cadastru (desi nu avea dreptul banuiesc executoru sa puna sechestru si pe partea mea) apreciez oricr raspuns. Multumesc, cu stima!

     1. se poate ajunge la partajul bunului in cadrul executarii silite. Puteti cumpara cota lui daca virați banii direct creditorului lui care a inițiat executarea silita.

      1. Iertare domn avocat, pot cumpara cota lui numai daca facem partajul? Sau se poate face acest al doilea pas si fara partaj? Va multumesc inca odata pentru amabilitate.

    27. Bună seara,
     Suntem doi moștenitori, s-au emis certificate de moștenitor, unul are cota de 3/4 din imobil și dreptul în totalitate asupra terenului aferent imobilului și a curții, celalalt are dreptul(cota) de 1/4 din imobil, fără a avea drept asupra terenului aferent imobilului și al curții!
     Cota e stabilita în certificate de 1/4,respectiv 3/4 pt fiecare, asupra camerelor, dar nu este delimitat spațiul.
     Eu, ca moștenitor asupra întregului teren și a 3/4din imobil, nu pot sa vând dreptul meu, pt ca celalalt moștenitor nu accepta partajarea, decât dacă ii cedez din drepturile mele din moștenire, teren și imobil, ajungându-se la cota de 1/2 pt fiecare și asta prin ctr de vinz. – cump, fără sa îmi dea o suma de bani, adică o lei.
     Fac mențiunea ca eu am primit cota de 3/4, deoarece sunt fiul ambilor parinti, iar mama, la decesul tatălui, a renunțat de dreptul ei după soț, în favoarea mea! Aștept sfatul dv. Mulțumesc!

    28. Bună seara,
     Pot vinde, unei terțe persoane, cota mea de moștenire dacă, ca spațiu, nu este făcută delimitarea părții fiecărui moștenitor?
     Conform certificat moștenitor eu am cota de3/4din imobil și sunt unic moștenitor al terenului aferent imobilului, dar și al întregii curți. Celalalt moștenitor are cota de 1/4 asupra imobilului fără teren aferent imobil sau curte.
     Doresc sa vând cota mea, dar nu știu dacă pot,deoarece celalalt moștenitor refuza delimitarea spațiului.
     Îmi cere sa împărțim imobilul și terenul în cote de 1/2 și să-i dau parte din fata, cu ctr vinz. cump. dar fără a-mi da suma de bani pt ce ii dau.
     Fiind fiul ambilor parinti am primit cota de3/4, mama cedându-mi dreptul ei după decesul soțului. Celalalt moștenitor are cota de1/4,ca fiu al mamei din prima căsătorie.
     Dorind sa ma separ de el, i-am propus sa ii donez teren sub imobil și 200 metri de curte, dar refuza!
     Vrea mai mult și doar cu ctr vz.cump.si fără bani!
     Refuzând donația, am hotărât, ca fiecare, sa rămână cu dreptul legal dobândit prin succesiune.
     Doresc sa vând și nu știu cum sa fac!
     Mulțumesc!

    29. Buna ziua!Tatăl meu a murit acum aproximativ 12 ani.Stim de la el dar și de la unchiul meu că avem un teren in satul său natal.Stiu cu aproximație unde este dar nu știu unde este actul de proprietate.Mentionez că înainte să moară tata a divorțat de mama.dar știu sigur că nu a vândut acest teren deoarece la înmormântare fratele lui ne-a spus sa venim( mai am 2 surori) sa ne revendicăm pământul dar între timp a murit și el și nu am putut discuta mai mult cu el.Va rog,sa îmi spuneți ce putem face și daca ne mai putem lua acest teren.Multumesc!

     1. mergeți la primaria respectivă si faceti o cerere să vi se comunice ce imobile sunt în registrele fiscale si funciare pe numele tatalui dvs ori bunicului sau altei rude.

    30. Buna ziua!Soacră mea a murit acum 6 luni iar soțul și cumnatul meu sunt moștenitorii unei case cu teren.Cumnatul meu nu vrea sa îl despăgubim dar nici sa îl despăgubească pe soțul meu
     .Ce se poate face având în vedere că nu pot locui amândoi în aceeași casa, cumnatul nu vrea nici o varianta dar nici nu pot rămâne lucrurile așa?

    31. Bună seara. Am o casa în bucuresti și am dobândit 50 % drept de proprietate înainte de căsătorie și 50 % în timpul căsătoriei printr un contract de vânzare cumpărare între mine și tata (partea tatalui) menționez că în timpul acelui contract fostul soț era cetățean străin. În urma neînțelegerilor Am mai făcut la notar după câțiva ani și separarea bunurilor în care am zis ca fiecare merge pe 75 la suta( adică eu din drept exclusiv 50 % și 25 % din timpul căsătoriei.)din casa și bunuri și el 25 %din casa și bunuri,iar în timpul separării bunurilor era cetățean roman.Daca nu vom ajunge la o înțelegere amiabila și va cere dreptul lui în instanta la ce cheltuieli voi fii supusa eu ? Va trebui sa mai plătesc ceva în afara avocatului? E mai costisitor în tribunal? Precizez ca eu stau în casa și am în grija un băiețel cu dezabilitate și el a părăsit domiciliul inaintea unui ordin de protectie obținut de mine și acum după expirarea acestuia sta la o alta adresa. Cu mult respect.

    32. Buna seara!
     Am un apartament cu fostul sot.
     El mi-a cedat partea lui( in favoarea copilului), am fost la notar si am primit un act voluntar de partaj.
     Am doua nelamuriri: actul voluntar de partaj serveste ca act de proprietate?
     Pot sa vand apartamentul cu un act de partaj voluntar?

     1. da, acela este titlul de proprietate. Daca sunteți dvs singura proprietară da, puteti vinde, daca nu sunt alte clauze prin actul de partaj amiabil.

    33. Buna ziua,
     În urma decesului tatălui meu au rezultat ca masa succesorală 2 apartamente din care eu am mostenit o parte și mama mea restul. Am hotărât de comun acord să rămanem fiecare cu câte un apartament.
     La notar s-a cerut adeverință de la asociațiile de proprietari. Mai este obligatorie dacă practic tot noi vom fi proprietarii apartamentelor, ținând cont că este un partaj amiabil? Vă rog sa imi spuneți in care lege scrie,
     Mulțumesc.

    34. Buna seara, domnule avocat! Va rog sa-mi spuneti daca coproprietarii pot solicita / obliga sa se faca ACUM partajul casei si terenului pe care il au de 18 ani in comun cu mama mea, in conditiile in care mama are Altzheimer, iar eu nu sunt tutorele ei si nu o reprezinta nimeni in instanta? In acest caz se poate face partaj amiabil la notar (mama nu este apta sa ia decizii) sau numai in instanta? Ce ar trebui sa fac sa ma asigur ca nu va fi pacalita si sa ramana intacta cota ei de proprietate? Multumesc frumos!

    35. Va salut.Eu si sotia vrem sa divortam.Totodata intentionam sa impartim singurul bun dobandit in timpul casatoriei,o casa la tara.Daca ne intelegem amiabil asupra impartirii acestei proprietati,este posibila legal impartirea?Ce costuri implica?Multumiri anticipat.

    36. Unul din parinti (mama) impreuna cu alti 5 frati (din care doi vitregi) mostenesc de la parinti mai multe parcele de teren. Intrucat nu s-a putut face un partaj pe cale amiabial din cauza unor divergente intre doi frati vitregi s-a ajuns la un proces pentru partaj.
     Intre timp, unul din fratii vitregi ( avand 3 mostenitori ) a decedat. La fel si unul din fratii buni ( avand 2 mostenitori).
     Mama vrea sa cedeze partea ei de teren celor doi mostenitori din partea fratelui si sa iasa din procesul de partaj. Se poate face acest lucru in timpul procesului? Daca se poate, mai este obligata sa suporte cheltuielile de judecata?

    37. Buna seara,

     Am un imobil 75 %eu și 25%fostul soț. Întrebarea mea este poate vinde soțul partea lui fără acordul meu? Dar eu pot vinde fara acordul lui?
     Cu respect stimate avocat și jos pălăria pentru ajutorul pe care nu l dați prin răspunsurile și timpul acordat fiecăruia în parte. Vă mulțumim.

     1. Da, teoretic puteți vinde fiecare cota deținuta, practic nu știu dacă o va cumpara cineva. Dar da, poate fi vândută și cel care o cumpara va trebui sa facă acțiune/proces sau negociere pentru partaj.

    38. Bună ziua!
     Am următoarea speță: în 2003 am cumpărat un teren în cote părți indivize și egale împreună cu o persoană (necăsătoriți niciunul) anul trecut am solicitat dezmembrarea la cadastru, totuși refuză să semneze acordul,nu vrea să facă nici intabularea și se folosește de teren ca și cum ar fi unic proprietar. Pot vinde partea mea? Procesul este mult prea costisitor pentru mine…
     Vă mulțumesc!

    39. Au fost 5 frati,au decedat si mostenitorii sunt intr-un proces de partaj succesoral si iesire din iniviziune(unul ii cheama in judecata pe ceilalti)(se cere impartirea unui titlu de proprietate cu 4 terenuri arabile).El plateste taxa de timbru stabilita de instanta(foarte mare,circa 250 milioane),avocat,expert;Cum se impart cheltuielile de judecata ?(in mod egal?)(unii vor sa-si plateasca partea,altii nu)
     Multumesc

    40. Numai taxa de timbru se va imputa conform cotei de proprietate sau si toate cheltuielile de judecata ( expertiza topo pentru inividualizarea terenurilor,avocat,etc)?
     In prezent,inainte de primul termen de judecata, instanta a hotarit ca taxa de timbru sa fie platita ,in 24 rate lunare timp de 2 ani, doar de cel care ii cheama in judecata pe ceilalti,el fiind luat in debit pentru plata de catre Directia impozite si taxe a Primariei.Cum va recupera acesta toate cheltuielile(cotele datorate de ceilalti 4),tinind cont ca ceilalti nu vor sa contribue la ele?(trebuie sa solicite acest lucru in cererea de chemare in judecata ?)
     Inca o data,in asteptarea raspunsului Dvs,multumesc.

    41. Bună ziua domnule avocat! Am doua întrebări pe care va sunt profund recunoscătoare dacă mi-ati răspunde. Ca sa fiu mai explicita părinții mei sunt divortati de 2 ani și nu au făcut partajului locuiesc în casa părinților cu soțul și copii ia tata ne tot amenință cu evacuarea poate face acest lucru? Avand invedere ca imobilul este pe numele ambilor parinti iar terenul este moștenirea tatalui? Mama îmi poate ceda partea ei ca să nu mai am probleme cu amenințările tatalui meu? Mulțumesc anticipat!

     1. Ca să nu aveti nici o teamă faceti de urgență un contract de comodat sau chirie cu mama dvs și astfel puteti bloca orice actiune/intentie de evacuare.

    42. Am uitat sa specific ca de 10 ani investesc în casa părinților în eventualitatea unui partaj inte parinti se va face și pe investiția făcută de mine nu voi avea nici un drept deși am foarte mulți martori în care poate confirma acest lucru?

    43. Multumesc frumos! Dar dacă mama este plecata din tara și nu poate veni cum putem proceda sa facem acest contract?iar actele casei sunt la tatăl meu.

      1. Bună ziua domnule avocat de când mi-ti spus de acel contract de comodat online făcut între mine și mama plecata în strainatate tot caut și nu găsesc nimic doar contracte între persoane fizice și o firma dar nimic cu persoana fizica și persoana fizica îmi puteți da un link unde as putea găsi. Va mulțumesc!

    44. Buna ziua, doresc sa cumpar un teren care are pe titlul de proprietate 5 mostenitori, 4 traiesc si unul a decedat avand 3 mostenitori.
     Cei 4 care traiesc au actele necesare vanzarii si vor sa imi vanda .
     Mostenitorii celui de al 5 lea nu au succesiune facuta si nici nu vror sa faca. Sa cumpar tot terenul stiu ca se poate cumpara de la cei 4 si sa merg in instanta cu ceilalti, dar este un proces de lunga duration si nu vreau asta.
     Intrebarea mea este daca pot sa cumpar doar de la cei 4 care vror sa vanda si sa renunt la partea celui de al 5 lea.
     Dar terenul nu este impartit sa stim ce parte revine fiecaruia.
     Impartirea se face prin partaj amiabil din ce am inteles, dar nu stiu daca merge facut acest partaj amiabil in conditiile in care mostenitorii celui de al 5 lea nu au succesiune facuta.
     Multumesc frumos!

     1. partajul este nul dacă nu participă și mostenitorii celui de-al 5-lea. Puteti cumpara doar cotele lor si veți fi co-proprietar cu moștenitorii celui de-al 5-lea frate.

      1. Si daca participa si mostenitorii celui de al 5 lea , neavand succesiune facuta, partajul este legal? Fiind coproprietar pot sa imi construiesc o casa pe acest teren ? Facanduse partajul ma gandesc ca stabilim ce parte este a lor ,oricum doresc sa facem partajul in fata unui mediator autorizat sa facem un act ceva la mana.

    45. Am uitat sa mentionez faptul ca doresc sa fac o casa pe acest teren, deci am nevoie sa stiu exact ce parte cumpar. Doresc sa am un act la mana in care sa scrie ca cumpar cele 4 parti si sa fie definitivate. Nu doar verbal.

    46. Tatal meu a decedat in anul 1994 si in certificatul de mostenitor sunt eu impreuna cu mama si cu fratele meu din prima casatorie a tatalui. Masa succesorala este constituita din o suprafata de teren extravilan si un apartament. In anul 2007 a decedat fratele meu vitreg, el avand un fiu care a plecat in strainatate in 1988 de care nu mai stim nimic. Cum trebuie sa fac iesirea din indiviziune pentru apartament? Daca eu impreuna cu mama dorim sa vindem apartamentul, cum procedam? Titlul de proprietate pentru terenul arabil extravilan are 5 mostenitori (inclusiv tatal meu)- cum pot face iesirea din indiviziune in conditiile in care nu stim nimic de fiul fratelui meu?

     1. Trebuie intai sa mergeti la notar si să faceti dezbaterea succesiunii. Trebuie aflat ce s-a intamplat cu acel fiu plecat in strainatate.

    47. Buna ziua.
     După divorț, intenționez să cer partajul. Situația se prezintă astfel:
     – cand am cumparat locuită (in timpul casatoriei) 70% din suma a fost acoperit de părinții soțului si restul 30% au fost transferați din contul soțului (eu am completat transferul si exista dovada). Imobilul a fost înscris pe numele parintilor lui. Intrebare: banii virati intra sub partaj, daca el face dovada ca banii au fost câștigati de el?
     – bunurile cumpărate în casa (deținem facturile doveditoare), sunt cumpărate din contul său, acestea intra sub partaj?
     Pe tot parcursul căsătoriei, am fost angajată, cu exceptia celor 2 ani de CCC dar sunt conseliata diferit de avocatii cu care am luat legatura si nu stiu daca este o decizie înțeleaptă pentru acțiune. Specific ca eu voi sta in chirie cu copilul, fără a lua nimic din casa
     Multumesc

     1. banii virați de el, dacă au fost obținuti in timpul căsătoriei intră la partaj. De asemeni, bunurile intră la partaj. La partaj intra si cei 70% dacă se stipulează în act că sunt o donație către amândoi.

    48. Bună ziua,am cumpărat un teren în coproprietate cu fosta mea concubină, am obținut autorizație de construcție și am început să ridic casă din bani proprii (pot dovedi cu facturi și martori). Între timp ne-am despărțit, casa nu este încă intabulată iar ea refuză să-mi vândă cota parte a terenului pe motiv că așteaptă să termin casa și să îi dau jumătate din valoarea acesteia la final când voi face intabularea și cadastru la casă. Ce este de făcut în acest caz ? Menționez că ea nu a lucrat nici o zi și nu a contribuit cu nici un leu la construcția casei, însă numele ei rezultă pe autorizația de construcție.
     Vă mulțumesc anticipat.

     1. Casa nu are treaba cu terenul, sunt imobile diferite. Casa o puteti intabula exclusiv pe numele dvs in baza autorizatiei de constructie si a procesului verbal de receptie in care figurați doar dvs. Nu va avea nici un drept la casă.

    49. Bună ziua! Bunica mea deține o suprafață de 4500 mp imaș care, pe titlul de proprietate este trecut ca teren in devălmășie. Care ar fi posibilitatea ca această suprafață de teren să fie trecută pe numele meu? Menționez că notarul nu poate face acte de vânzare cumpărare deoarece nu pot face acte cadastrale. Mulțumesc!

    50. Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat in urmatoarea speta, in anul 1995 bunicii au facut acte de vanzare cumparare cu clauza de intretinere pe casa lor dar fara a specifica un pret, mie si fostului sot intre timp bunicul a decedat, eu am divortat, bunica timp de 5 ani la primit doar pe el, intre timp a cazut la pat cu diagnosticul de dementa senila inceput de Alzhaimer,el a vazut o bolnava si sa retras si eu ma ocup de tot, facturi, am angajat femeie ptr ingrijirea ei, medicamente , tot ce trb unui batran, fostul meu sot vrea 50% din casa, eu nu vreau sa ii dau mai mult decat atat vrea sa o vindem cand va deceda bunica mea, ptr ca eu nu vreau sa o vand, e casa copilariei mele, va rog sa imi spuneti are sanse sa ia jumate din casa? Stiu ca voi ajunge in mod sigur in instanta !!care ar fi pasii cae ar trebui facuti? Mentionez ca el nu a facut nimic la casa nici o imbunatatire nimic in cei 5 ani cand bunica mea nu ma primit acolo!El.nu a intretinut o cu nimic ea avand pensie dupa bunicul!Acum el trece pe la ea cam odata pe luna dar fara sa se implice in nimic, mi a zis ca este bunica mea si sa ma ocup eu! Multumesc frumos si astept raspuns!

     1. e o situatie mai atipică. Puteti face actiune in constatarea neparticipării lui la intretinere, acum sau după procesul intentat de el, ori va puteti apara in acel eventual proces de partaj, după ce bunica va deceda si se va pune problema coproprietatii intre dvs si fostul sot.

    51. Buna ziua.
     Avem asa: un apartamemt care are 3 mostenitori , unchiul meu cu 75% nepoata 12, 5% si nepotul 12, 5 %. Partea nepotului este scos prin licitatie de un executor judecatoresc si se vinde.
     Intrebarea mea este unchiul meu cu 75% ce trebuie sa faca , cum sa procedeze. Oare va fi scos din casa lui ? Este o situatie chiar necunoscuta de catre noi.
     Multumesc foarte frumoa.

     1. nu, nu v-a fi scos acum din casă, dar cel care va cumpara prin vanzarea silita va putea cere partajul si ulterior da, se poate ajunge la evacuare daca unchiul nu cumpăra acea cota. Biner ar fi ca unchiul sau celalalt nepot sa participe la executarea actuala si sa cumpere cota scoasa la licitatie.

    52. Buna ziua,

     Tatal meu a decedat lasand un testament prin care a lasat mostenire partea sa de apartament si casa, mie si fratelui. Totodata, exista si o masina care este in numele mamei care nu a fost inclusa in testament dar se pare ca ar face totusi parte din masa succesorala. Masina a fost cumparate de fratele meu cu banii lui, dar trecuta pe numele mamei. Mama a renuntat la partea ei din mostenirea tatalui in ceea ce priveste cele doua imobile (in favoarea mea si a fratelui) dar ar vrea sa pastreze masina in totalitate in numele ei. Ce se poate face in legatura cu masina la care amandoi, eu si fratele vrem sa renuntam la dreptul nostru in favoarea mamei? Am dori sa vindem masina si credem ca fiind in numele mamei, ar trebui sa ramana la fel, dat fiind faptul ca a intrat deja intr-un contact de vanzare cumparare a masinii cu o terta persoana. Tin sa precizez ca nu exista nici o neintelegere intre mostenitori in ce priveste mostenirea, dar am vrea sa stim care este procedura legala si cat de repede am putea incepe dezbaterea succesiunii si sa o si inchidem. Nu exista alte bunuri care fac obiectul mostenirii in afara celor mentionate mai sus. Va multumesc.

     1. mergeti la notar si va puteti intelege dupa cum doriti.Daca masina e pe numele mamei, poate sa ramana asa, ca si cum ar fi bunul ei exclusiv ce nu intra in masa succesorală (atat timp cat sunteti cu totii de acord).

    53. Bună seara! Aş dori să vă cer părerea în legătură cu următoarea problemă: Soțul meu are în coproprietate cu fratele lui 10 ha teren extravilan ( 7 ha o parcelă+ 3 ha altă parcelă delimitate in titlu de proprietate pe două numere cadastrale) cu cota 1/2 fiecare.Din păcate soțul a decedat,dar înainte a exprimat dorința ca 1 ha să fie a fratelui coproprietar, iar 4 ha să fie donat nepotului din partea altui frate,care nu este coproprietar pe aceste terenuri.Succesiunea este făcută în baza testamentului, neavând copii, actualmente acest teren este pe numele meu,în calitate de soție şi aş vrea să rezolv juridic această proprietate aşa cum a vrut el.Care ar fi cea mai scurtă şi mai puțin costisitoare procedură,dat fiind faptul că terenul se află în județul Alba, iar eu locuiesc în Sălaj.Menționez că nu sunt conflicte între părțile implicate, am vrea să le rezolvăm pe cale ameabilă, prin notariat.Vă mulțumesc foarte mult!

    54. BUNA ZIUA,
     IN URMA CU UN AN AM CUMPARAT UN APARTAMENT CU 3 CAMERE IN VALOARE DE 75,000 EURO IMPREUNA CU LOGODNICUL MEU PRIN CREDIT IPOTECAR. AVANSUL CASEI A FOST PLATIT DE CATRE EL 15% DIN VAL IMOBILULUI IAR RENOVAREA AM FACUT-O IMREUNA IN BAZA A DOUA CREDITE DE NEVOI PERSONALE , EU 3,500 EURO SI EL 6000 EURO( ASA NE INCADRAM LA DATA RESPECTIVA FIECARE DESI SAQLARIILE NOASTRE SUNT DE 4000 BRUT FIECARE) PROBLEMA ESTE URMATOAREA….BRUSC SI PESTE NOAPTE EL VREA CA EU SA PLEC DIN APARTAMENT PE MOTIV CA NU MAI VREA SA FIE CU MINE CU CONDITIA SA-MI DEA INAPOI DOAR BANII DE CREDIT(3500EURO) SI RATELE PE CARE LE-AM PLATIT 50-50 CU EL( PARTEA MEA), IN SITUATIA IN CARE AR TREBUI SA PLEC DIN CASA CU UN COPIL MINOR (1 AN SI 11 LUNI) COPIL CONCEPUT SI RECUNOSCUT LEGAL DE CATRE EL. MA AMENINTA CA MERGE IN INSTANTA SI INCEARCA SA PUNA PRESIUNE PE MINE FACAND TOT FELUL DE MIZERII( PUNE MUZICA LA MAXIM, IMI ARUNCA LUCRURILE PRIN CASA SI MA AMENINTA CA MA DA AFARA DIN SERVICIU)

     1. nu dati curs cererii lui. Daca se va intampla vreun incident să va dea afara sau sa faca acte de violente SUNATI imediat la politie si cereti evacuarea lui din casă. Va fi evacuat pe loc, imediat, de către polițisti.Ulterior puteti negocia un partaj. Dar partajul depinde si de dorinta si nevoia dvs, nu doar de dorintele si nevoile lui.

      1. Va mulțumesc f mult pt celebritatea cu care mi-ați răspuns. Eu am spus ca voi pleca din acest apartament în urma plăti unei sulte în valoare de 35.000 de euro , bani cu care pot sa.mi plătesc singura avansul pt o alta locuință. El spune sa plec cu chirie ca nu o sa.mi dea banii ăștia. Eu nu am de gând sa renunț drept pt care i.am spus care sunt condițiile mele .

    55. Buna ziua din nou. As vrea sa știu cum pot ieși din indiviziune în situația în care eu sunt coplatitor? Sa zicem ca el îmi plătește mie o sulta de 35.000 de euri. Eu cum trebuie sa procedez mai departe dacă el vrea sa rămână singurul proprietar al acestui apartament și eu sa nu mai figureze cu niciun credit

    56. Buna ziua, sunt în proces de divorț și am decis să nu facem partajul momentan. Am fost căsătorită timp de 22 de ani și în urmă cu 15 ani, pentru proprietatea în care locuim s-a făcut ieșirea din indiviziune între soțul meu, fratele și mama acestuia. Noi am plătit despăgubiri ambilor. Acum câțiva ani am mai construit o altă clădire pe același teren. Pe actele de proprietate apare numai numele soțului, este posibil ca el să vândă fără acordul meu? Mulțumesc

    57. Bună ziua, tatăl meu a făcut un partaj voluntar cu a doua soție cedând cota lui de 1/2 soției crezând că la decesul unuia dintre ei cel în viața rămâne cu jumate din masa succesorală,dar soția a făcut un testament lăsând tot unui nepot de frate ,tatăl meu nu a știut de testament până acum ,notara care a făcut partajul și succesiunea a făcut reducția testamentului și ia dat cota de 1/2 tatălui și 1/2nepotului.nepotul acum cere anularea zicând că el are dreptul la toată moștenirea că este legatar universal tatăl meu a decedat ,eu acum la ce mă pot aștepta…

    58. Am divortat de sotul meu de 4 ani. Avem in coproprietate o casa cu teren si un apartament.
     De comun acord, verbal, am facut, dupa 4 ani, impartirea bunurilor in felul urmator: el, apartamentul si jumatate din terenul casei, eu, casa cu terenul rezultat.
     Sotul meu nu iese din casa, nu.si muta lucrurile si, mai mult, nu.mi da voie nici sa intru in curte. A legat cu lanturi accesul in curte.
     As merge prin Trbunal, dar sper sa scutesc acei multi bani…
     Ce sa fac, ca sa pot renova? Doar atat. Chiar si numai in exterior.

     1. daca nu va da acces, nu aveti ce face altceva decat sa incepeti actiunea de partaj si sa impartiti bunurile, apoi fiecare va lua in proprietate si posesie ce i se atribuie.

    59. Buna seara! Am mostenit cu sora mea,un apartament. Ea vrea sa cheme evaluator si sa imi dea jumatate, eu vreau vanzarea apartamentului si impartirea banilor. Daca solicit in instanta impartirea mostenirii, cum considera instanta suma care mi se cuvine? Multumesc!

    60. Buna seara.
     suntem 4 coproprietari cu acte si 2 persoane fara succesiune facuta.
     Suntem 4 persoane coproprietari care avem certificate de mostenitor pe un apartamemt si 2 persoane care nu au succesiunea facuta. cele 2 persoane locuiesc in acest apartament si nu au interesul sa faca succesiunea sau sa cumpere partea la cele 4 persoane. cele 4 persoane pot cere iesirea din indiviziune daca 2 persoane nu au succesiunea facura?

     Multumesc pentru timpul acordat

    61. Bună ziua,
     Domnule avocat aș dori să mă ajutați cu o informație referitoare la partajarea unui imobil (apartament) dobândit în perioada în care am fost căsătorit. Astfel, după căsătorie am achiziționat un apartament prin credit imobiliar la care și acum plătesc rate. La început în primii 6 ani doar eu lucram ( fosta soție fiind studentă) și doar eu am achitat ratele la bancă. Tot așa și după divorț ( circa 18 luni) ratele sunt achitate de mine.Întrebarea mea este dacă la împărțirea apartamentului se va ține cont de acest lucru.
     Vă mulțumesc anticipat.

    62. Bună dimineața. Dețin împreună cu fratele și mama mea 1\2 din casa cea a aparținut tatălui meu.cealalta 1/2 aparține moștenitoarei fratelui tatălui.am făcut succesiunile fiecare pe cota fiecăruia.mostenitoarea celeilalte părți vrea sa iasă din indiviziune cu partea ce i se cuvine.eu și mama am fost de acord cu împărțirea amiabila la notar.fratele meu nu a fost de acord.acum ea ne-a trimis în judecată. Va întreb acum eu și mama care am fost de acord vom plăti cheltuielile de judecată? Ce trebuie sa facem? Vă mulțumesc! O zi buna!

    63. Bună seara, fratele meu a deschis succesiunea după tatăl nostru la notariat
     Eu nu vreau casa ci doar 20000deeuro din valoarea casei, el vrea sa facem un contract de partaj cu termen, problema este ca nu am încredere ca o sa primesc banii având în vedere ca momentan nu ii are
     Întrebarea mea este ce pot sa fac în cazul acesta, dacă nu îmi achita sulta
     Pot pune o clauza la aceasta în caz de neachitarea sa pun casa în vânzare? Mulțumesc pt eventualele raspunsuri

    64. Bună ziua!În urma succesiunii după tatăl meu eu am primit 75/ din apartament și soția mostenitoare(mama) restul de 25/.As vrea sa vând dar nu este de acord și nu am bani sa cumpăr partea ei.Cum procedez legal sa pot vinde?

     1. daca nu gasiti un cumparator sa cumpere doar cota, atunci va trebui sa faceti partaj prin instanta si sa cereti prin instanță vinderea imobilului prin vanzare silita.

    65. Am cumparat un apartament in cote 50% -50% in timpul concubinajului, dupa 10 ani ne-am casatorit si dupa alti 12 ani am divortat. Fostul sot care detine cei 50% din apartament nu doreste vanzarea. Eu m-am mutat cu chirie dupa divortul la notar, fostul sot fiind violent. Mentionez ca sunt si bolnava de o boala incurabila. Cum pot face sa vindem casa si sa impartim 50-50% banii, in conditiile in care fostul sot nu doreste? Multumesc!

     1. cereti partajul prin instanta si acolo ori negociati cu el vanzarea COTEI unul altuia ori apartamentul se va vinde silit la dispozitia instantei – prin executor judecatoresc la licitatie – si ulterior vi se vor imparti banii.

    66. Domnule avocat, va rog sa ma ajutati cu o informatie privind partajarea intre fostii soti a unui apartament. Acesta a fost cumparat si platit integral de noi in cote egale de 50% inaintea casatoriei, dupa care ne-am casatorit. Am divortat ulterior la notar si fostul sot nu doreste nici vanzarea si nici plata de unul dintre fostii soti a cotei de 50% celuilalt. Nu mai pot locui cu acesta in locuinta din cauza violentei lui si a faptului ca sufar de o boala incurabila care necesita pe langa tratament, liniste si sa duc o viata normala atat cat se poate. El spune ca fiind bun cumparat de ambii inaintea casatoriei nu poate fi obligat sa vanda bunul. Cum pot face pentru a-l putea scoate la vanzare astfel incat sa-mi pot procura sau inchiria un apartament in care sa ma mut. Va multumesc!

     1. cereti partajul prin instanta si acolo ori negociati cu el vanzarea COTEI unul altuia ori se va vinde silit la dispozitia instantei si veti imparti banii.

    67. Stimate domnule avocat, articolul dvs este foarte instructiv si extrem de relevant pt problema mea. Trei verisoare si o nepoata (teoretic doar) detinem in coproprietate un apartament, care poate fi vandut. Desi am incercat (de un an si jumatate) in mod amiabil, asistate de avocat, sa o determinam pe nepoata sa vindem de comun acord, aceasta nu a dat curs niciunei invitatii. Inteleg din articol ca este cazul sa deschidem proces de partaj juridic. O precizare la situatia nepoatei: noi trei verisoare avem acte doveditoare a calitatii de coproprietar, ea nu are deoarece cota din apartament a fost detinuta de tatal ei, decedat. Nepoata, desi a deschis succesiune pe niste conturi bancare, nu a adus la masa succesorala si cota de proprietate. Avem copie dupa Certificatul ei de mostenitor. Ne puteti indica o varianta de rezolvare a problemei noastre? O persoana care ne-ar putea indruma pe mai departe?

     1. isi poate face ea un supliment la certificatul de mostenitor, unde să includă să această cota. Dar poate fi chemata in proces de partaj indiferent că are sau nu certificat de mostenitor pe cota respectivă.

      1. Buna ziua! In urma unui deces al bunicului meu, casa s-a împărțit intre Bunica mea ( care este proprietar, iar bunicul meu a fost cel de al doilea) si cei trei copiii, s-a făcut succesiunea, iar bunica mea impreuna cu cei doi baieti ai ei mi-au cedat mie părțile ( eu fiind nepotul) , astfel ca am rămas eu impreuna cu matusa mea (bunica in urma procesului este cu uzul fruct) . Eu dețin cea mai mare cota , plus cota bunicii mele care a fost proprietar, iar matusa mea 16 %, eu restul 84%. Aceasta dorește sa mergem in instanța. Intrebarea mea este pot sa ii cer despăgubire si sa ii plătesc partea, judecătorul poate sa îl oblige sa accepte despăgubirea?

       1. categoric instanta va accepta s aii platiti sulta pe cota/partea ei si deci dvs veti dobandi in intregime proprietatea, avand o majoritate covarsitoare din proprietate, si ea va fi obligată sa accepte despăgubirea/sulta. Dar trebuie sa va faceti aparari temeinice in acel proces.

    68. Buna ziua! In urma unei succesiunii după moartea bunicului meu, bunica impreuna cu cei 3 copiii ai săi au primit părțile după succesiune. Doi dintre copii săi impreuna cu bunica mea mi-au cedat părțile mie( eu fiind nepotul), astfel ca bunica a rămas cu uzul fruct, iar unul dintre copiii ei a rămasă cu o parte. In prezent eu dețin partea bunicii mele, plus părțile celor doi copii ai săi, iar unchiul meu deține și el partea lui, eu având 84% din proprietate , și el 16% din proprietate. Acesta vrea sa meargă in instanță. Intrebarea mea este , pot sa îl despăgubeasc și sa ii ofer bani, chiar dacă nu vrea, poate instanta sa îl oblige sa îl despagubesc deoarece eu am cea mai mare cota, sau exista alta cale?

     1. categoric instanta va accepta s aii platiti sulta pe cota/partea ei si deci dvs veti dobandi in intregime proprietatea, avand o majoritate covarsitoare din proprietate, si ea va fi obligată sa accepte despăgubirea/sulta. Dar trebuie sa va faceti aparari temeinice in acel proces. Sulta se fixeaza si se plateste atunci cand instanta acordă proprietatea celui indreptatit in functie de circumstatele cauzei: dar o cota de proprietatea de 84% este un motiv major să vă atribuie bunul in totalitate dvs.

    69. Buna ziua in urma decesului sotiei am mostenit prin succesiune impreuna cu mama si fratele ei mai multe bunuri printre care si o parte din mostenirea lasata de bunicul pe care ulterior voiam sa o inapoiez prin partaj voluntar, este vorba de 1/3 dintr-un teren care este inscris in cartea funciara cu sulta care trebuia plătita de catre familia ei celorlalti membri ai familiei,insa notarul spune ca nu se poate realiza partajul voluntar pe acest teren atata timp cat este scrisa sarcina in carte.va rog sa imi spuneti cum putem proceda , daca ne puteti ajuta dvs

     1. Depinde de sarcină. Cel în folosul sarcinii poate participa – printr-un acord prealabil – la partaj. Dar dacă puteți radia sarcina, cu atât mai bine. Repet, depinde de situație.

      1. Ei nu vor sa platesca acesta sulta pentru ca nu li se pare corect si nici celelate parti nu au pretentii ,dar asa a hotarat instanta,pana in luna decembrie nu am stiut de acest aspect si tot atunci li s -a alocat am aflat ca li s – a alocat cartea funciara pe aceste terenurile care sunt in Judetul Buzau.

    70. Bună ziua!Soția mea a primit prin succesiune după decesul mamei sale, o cotă parte dintr-o casă.Am vrea să aflăm, dacă tatăl sau care locuiește în casă, poate primi în chirie o persoană fără acordul ei și nu s-a făcut partajare. Dacă îi poate face domiciliul acestei persoane, sau ținută fără domiciliu.

    71. Buna ziua!Detin cu actuala mea sotie un apartament in cote egale cumparat de noi inainte de casatorie,in care locuim in momentul de fata. Mentionez ca am din alta casatorie un copil.As dori sa aflu daca in cazul decesului meu sotia v-a mosteni ceva si din cota mea parte sau totul v-a reveni copilului? Multumesc!

    72. Bună ziua,de curând am divorțat de fostul,iar judecatoarea a dat ca verdict ca fostul să crească copii in casa la care locuieste,casa fiind astfel eu un sfert, fostul un sfert iar mama jumatate,mama mea a murit in urma cu 2 ani dupa succesiune mai sunt și frații mei mostenitori după mama mea,casa la ora actuala are ca sechestru 15.000 de euro de la o fapta care a comis-o fostul.Eu vreau să știu ce pot face in aceasta situație? As vrea să vând casa mamei și să îmi iau partea mea odată ce am fost data afara din propia casa de fostul soț,judecatoarea de la Giurgiu netinand cont de acesasta fapta.Mai mult el aducand in casa mamei femeiea cu care mă insela in timpul casniciei.

    73. Buna ziua,am facut succesiune pe un imobil si suntem 4 mostenitori ,dintre care unul este decedat si nu are nici un urnas,se poate face partaj ,trebuie sa se faca succesiune si dupa fratele decdat daca nu are alti urmasi ?noi trei frati doi dintre ei doresc sa dea partea lor sa ramana unul singur mostenitor,va intreb care sunt pasi de urmat pentru acest partaj,va multumesc

    74. Bună ziua..Deținem un certificat de moștenitor.. suntem 3frati..și mama.. frații mei au plecat la casele lor..fosta casă bătrânească am demolat-o și am construit alta nouă.. autorizația de construcție a rămas pe numele mamei(am semnat la notariat o declarație.. că suntem de acord sa construiască mama)..am intabulat construcția.. frații mei sunt de acord să-mi cedeze cota lor..(eu am ceva probleme cu niște datorii la bănci)pe certificatul fiscal emis de primărie..scrie interdicție vânzare.. sechestru imobiliar..poate soția să primească cotele lor.(să le cumpere)..iar cu mama să fac un act de donație cu clauză de întreținere…cum e mai indicat să procedez??… vă mulțumesc..

      1. Buna ziua,
       Parintii nostrii (eu si sora mea)au divortat dar nu facut partaj pe apartamentul cumparat in timpul casatoriei desi erau divortati de peste 20 de ani. Mama a murit, iar tata ne preseaza sa bagam taxa de succesiune ca sa devenim mostenitori legali. Odata devenite mostenitori legali (1/4 eu si 1/4 sora) tata poate iesi din indiviziune . Intrebarea mea este: ne poate constrange legal tata sa facem taxa de succesiune, daca eu si sora nu vrem? Ne poate actiona tata in judecata, ca viitori mostenitori, ca sa devina el proprietar pe 50% partea lui?
       Multumesc anticipat!

        1. Multumesc mult pentru raspuns, dar totusi sunt curioasa, in ce calitate, sau cum ne poate forta tata sa bagam taxa de succesiune, daca el nu mai are nicio legatura cu defuncta (mama noastra). Ei find divortati.
         Va multumesc frumos pentru timpul acordat.

        2. daca ei sunt divortat raman totusi co-proprietari pe bunurile dobandite in timpul cat au fost casatoriti, bunuri ce continuă să fie comune si după divort, pana la partaj.

    75. Buna ziua,

     Avem un teren cu mai multi co-proprietari, dar nedivizat. Suntem inregistrati in registrul agricol, dar fara delimitari. Vrem sa il inscriem la APIA.

     Se poate face delimitare pe cale amiabila intre parti, scris de mana, cu 2 martori, fara a implica notar sau avocat?

     Multumesc!

    76. Buna seara. Am mostenit patru frati un apartament si vreau sa vand cota mea parte unuia dintre frati. Problema e ca nu am facut partajul bunurilor care se afla in apartament. De aceea m-am gandit sa il vand cu clauza de uzufruct viager pana cand lamurim partajul. Se poate proceda asa? Se poate mentiona in contract ca cota parte nu include bunurile aflate in apartament? Daca nu, ce ma sfatuiti sa fac sa nu pierd aceste bunuri, care sunt destul de valoroase. Am de a face cu niste oameni foarte dificili, in care nu am incredere deplina. Ce ma sfatuiti? Multumesc.

     1. Specificați in contract că vânzarea nu include mobilele din casa și le enumerați pe acestea. Menționați expres ca toate acestea vor rămâne in coproprietate și vor rămâne depozitate in apartament.

    77. Buna ziua,
     Va rog sa ma lamuriti intr-o speta:
     In urma divortului am demarat partajul bunurilor cumparate impreuna. In timpul casatoriei, printre altele, am cumparat si terenul, care era concesionat de la primarie si, pe care fostul sot a construit casa cu prima lui sotie. Deci mentionez ca in timpul casatoriei noastre a fost cumparat acel teren de la primarie.
     La partaj avocatul sotului a zis ceva de genul ca s-a prescris terenul, ca nu se poate baga la partaj. Judecatoarea nu a bagat si terenul la bunurile de partajat.
     Este corect si legal? Terenurile concesionate au un regim aparte?
     Multumesc de raspuns.

     1. Trebuie analizat conținutul contractului de concesiune. Instanța partajeaza doar bunurile pe care le solicita partile, dacă nu le solicita pe toate, nu e vina instantei că e un partaj parțial.

      1. Buna ziua,
       Multumesc de raspuns.
       Mentionez ca la partaj a fost trecut si terenul acesta, a fost cumparat de la primarie in timpul casatoriei noastre.Instanta insa nu l-a trecut la bunuri care intra la partaj, avocatul lor spunand ca s-a prescris, nu poate fi bagat la partaj. Nu inteleg in ce baza zice ca s-a prescris, cumpararea terenului s-a fost in timpul casatoriei noastre.
       Nu stiu ce reguli sunt pentru terenurile concesionate, dar ar putea fi bagata la partaj suma care s-a platit pe teren macar.
       Multumesc frumos.

    78. Buna seara,
     Pot sa cumpar un spatiu comun (spatiu in care a fost ghena de gunoi de pe palier) fara ca un singur proprietar din bloc sa nu fie de acord?
     Multumesc!

    79. Buna ziua,
     Sunt coproprietara cu sotul la un apartament. Doresc sa renunt de buna voie la partea mea din apartament fara sa solicit nimic in schimb. Pot rezolva asta la un notar? Mentionez ca suntem casatoriti, avem 2 copii. multumesc

    80. Buna ziua ! Va rog sa ma lamuriti intr-o problema : doua surori sunt co-proprietare pe un imobil si nu doreste sa facem partaj amiabil. Am inteles ca trebuie sa facem partaj in instanta , dar imobilul nu este intabulat. Intrebarea este , se poate face partaj in instanta fara intabularea imobilului ? Multumec , astept raspunsul dumneavoastra !

     1. da, se poate face partaj la instanta fara intabulare, se va intabula dupa partaj, direct pe numele celei care va prelua intreaga proprietate.

    81. Buna seara

     Cum se poate obține o hotărâre de consiliu local privind vânzarea unui imobil aflat în coproprietate cu Statul Român!

     Imobilul în cauză nu este comod partajabil în natură!

     Am aflat de aceasta posibilitate de la un anume avocat E.I. care însa nu a și comunicat modalitatea de obținere a acesteia!

     Mulțumesc anticipat pentru răspuns sau sugestii!

      1. Buna ziua
       Sugestii dumneavoastră mi se pare buna numai că noi nu putem să achiziționăm partea Statului din imobilului din cauza a doua impedimente:
       1.nu dispunem de suma necesară acestei operațiuni și nici nu are sens deoarece este un imobil vechi de peste 100 de ani!!!
       2.Statul nu dorește decât vânzare prin licitație publică ceea ce nu prea este în avantajul nostru !!!

       Ar fi fost tare bine sa putem aplica ceea ce mi ați scris!

       Nu înțeleg de ce nu putem să obținem o hotărâre de consiliu local și să încheiem povestea???

       Adică o modalitate legală prin care sa convingem administrația locală sa facem vânzarea dar fara a fi nevoie de licitație publică!!!

       Mulțumesc anticipat pentru răspuns sau sugestii noi!!!

       1. Din cate observ domnule avocat nu puteți să oferiți o rezolvare sau sugestie la ceea ce v-am expus ca problema

        Chiar aveți impresia că Statul Român prin Consiliul Local ne vor încuviința solicitarea de a participa la o așa zisa ședința de consiliu local unde s-ar dezbate problema noastră???
        Ei vor doar licitație publică și au și argumentul legal Codul Administrativ din 2020 articolul 363

        De ce nu putem să obținem o hotărâre de consiliu local și să vindem la liber împreună cu ei ???

        Ce legi se pot invoca și să încheiem povestea???

        Mulțumesc anticipat pentru răspuns!!!

        Succes în cauzele angajate la instanțele judecătorești!

    82. Bună, am achiziționat o casa cu terenul aferent, in CF teren cota 1/1 și casa 27/30. Mai sunt 3 proprietari doar la casa cu moștenire fiecare cu 1/30, aceștia sunt emigrați in America,cel mai probabil decedați; cum as putea ajunge in posesia părții de 3/30 de la moștenitori? Nu știu dacă au urmași.ce pași ar trebui sa urmez?

    83. Buna ziua! Am și eu o întrebare ,am făcut acoperișul unui bloc in schimbul uscătorie care este in perete cu ap meu totul a decurs bine până am ajuns sa mergem la notar sa semneze noile cote ale spaților comune . 2 dintre proprietari nu și-au făcut succesiunea după părinți. Menționez că ei vor sa îmi semneze dar nu se grăbesc să facă succesiunea și a trecut deja aproape un an nu știu ce să fac?

     1. să ia de la notar măcar un certificat de calitate de mostenitor, pt acest certificat nu trebuie dezbatuta succesiunea.

    84. Bună
     Am găsit o casa de vanzare ,dar când am sunat proprietara povestea e așa: Mama doamnei a stat în concubinaj cu un domn 25 de ani el fiind căsătorit. El a murit și mama doamnei e la pat . Așa că fiica ei s-a ocupat de acte pentru a vinde casa ,dar când a ajuns sa înainteze cu actele a aflat ca și soția domnului are parte acolo plus frații domnului care a murit .
     Doamna a încercat sa facă totul amiabil și sa vanda casa ,doar ca ei nu erau de acord
     I-a dar în judecata au ajuns în instanta unde s-a pus preț pe casa din instanta a durat 3 ani cu instanta a murit și soția domnului
     Și au rămas 3 frați și o nepoata
     Acum 2 sunt de acord sa vândă și 2 noi .
     Întrebarea mea este se poate face ceva ca să se poată vinde casa fiind preț dat și din instanță?
     Mulțumesc!

     1. da, se pot intelege toti cei din proces sa o vanda amiabil oricui pe orice pret si astfel procesul de partaj ramane fara obiect.

    85. Buna ziua,
     In urma decesului ambilor parinti, eu si fratele meu suntem coproprietari pe imobilul parintilor, conform certificatului de mostenitor. Avand in vedere faptul ca eu sunt cel care a avut grija de parinti pana la deces, fratele meu (care are doi copii) doreste ca imobilul sa intre exclusiv si definitiv in proprietatea mea, fara nicio pretentie financiara din partea lui sau a familiei lui. Cum ar trebui sa procedam ca sa nu existe probleme? Multumesc!

    86. Buna ziua. Domnule avocat. Am pirdut un proces in care s au stabilit daune morale. Am un apartament cumparat in anii 99, pe al carui contract de vanzare sunt tre ut eu si sotia. In ce conditii, apartamentul poate fi scos la licitatie de executor?. Multumesc.

     1. puteti fi executat silit prin scoaterea apartamentului la licitatie si dupa vanzarea lui, jumatate sa i se dea sotiei si din jumatatea dvs sa fie acoperita creanța.

    87. Buna ziua D-le avocat.Va deranjez si eu cu o intrebare legata de subiectul expus profesional si pe intelesul tuturor in articol. Ce se intampla in cazul in care nu toti copropritarii se prezinta in instanta in cadrul unui proces de iesire din indiviziune desi au fost citati . Multumesc

    88. Buna ziua, domnule avocat! As avea si eu o intrebare…am dobandit prin Prima Casa in 2017 un apartament, cu mine titular, sotul codebitor + coproprietar. Am divortat in august 2022, insa nu am facut partajul cu fostul sot. Din mai anul trecut, el a platit lunar ratele la credit, eu fiind doar titularul contului. Vreau sa renunt la credit si implicit la casa, in favoarea lui, insa am fost la banca si ni s-a spus ca fara partaj nu putem face nimic la banca, insa cum putem face partajul daca nu stim sigur ca fostul sot poate prelua singur ratele si creditul? De asemenea, mentionez ca ne-am inteles sa imi dea o suma fixa, unica, ca despagubire. Putem face la notar o declaratie prin care eu sa renunt la dreptul meu, el platindu-mi mie acea suma si cu acea declaratie sa mergem la banca ulterior pentru cerere de preluare integrala a creditului pe numele lui? Sau cum ar trebui sa facem? In speranta ca ma puteti ajuta cu un raspuns, astept cu interes.Va multumesc anticipat!

     1. Da, puteti face partaj amiabil la notar, așa cum mentionati dvs, doar că la partajul de la notar trebuie sa aveti si un Acord al bancii ca fostul sot sa preia intreaga creanta si intreaga proprietate, deci va trebui ca el sa indeplinească conditiile/parametrii bancari.

      1. Bună ziua, domnule avocat! Am plecat de acasă înainte sa divorțez și fostul soț a rămas în casa construita în timpul căsătoriei și cu mașina am vrut sa merg in casa dar el a schimbat yala și nu-mi permite accesul . Am deschis acțiunea de partaj în instanta . Întrebarea mea este în tot acest timp eu stau în chirie și el sta în casa ,pot cere despăgubiri? Mulțumesc.

    89. Va multumesc pentru raspuns! Am fost la banca, stiind ca trebuie acel acord, dar ni s-a spus ca trebuie intai facut ceva la notar! Deci, nu inteleg care e ordinea lucrurilor, cum ar trebui facute?

    90. Sunt coproprietar, împreună cu fratele meu, al unui apartament. Fratele meu, însă, refuză vânzarea acestuia. Așadar, va trebui să inițiez un partaj judiciar. Care sunt etapele pe care le presupune desfășurarea unui asemenea proces ? Este de așteptat ca instanța să atribuie apartamentul uneia dintre părți (și sultă celeilalte părți). Mi-ați putea indica, în general, care sunt criteriile conform cărora apartamentul poate fi atribuit uneia dintre părți ? Eu locuiesc la 400km distanță față de localitatea în care ar trebui să se desfășoare procesul. Există posibilitatea ca acțiunea, documentele, (și alte aspecte referitoare la desfășurarea procesului) să se desfășoare on-line ?

     1. Este recomandat să vă luati un avocat si prin intermediul lui sa va faceti apararile si tot procesul, fiind o chestiune destul de complexă. Da, se poate ca instanta sa dea bunul cuiva pe motivul că deja are posesia/locuieste acolo, ca a facut imbunatatiri, etc, cu plata catre celalalt a sultei.

    91. Vă mulțumesc pentru răspuns. Iată cum văd eu rezolvarea problemei ; eu pornesc de la ideea că speța este, (așa cred eu), simplă. În concret, nu există nici un fel de complicații, gen lipsă acte, alți moștenitori, etc., etc. Apartamentul este intabulat și actele de proprietate sunt complete, iar probatoriul, (așa anticip eu), se va desfățura numai pe documente/acte. Așadar, care este motivul angajării avocatului ? Cu ce/cum, în concret, ar putea avocatul să mă ajute, în condițiile în care redactarea acțiunii/întâmpinărilor le-aș putea face și eu, (eventual, cu ajutorul unui avocat local) ? Deci, în aceste condiții angajarea unui avocat nu reprezintă o cheltuială nejustificată ? A NU SE ÎNȚELEGE CĂ EXCLUD ANGAJAREA UNUI AVOCAT!…Eu știu că în instanță/e se folosește limba „avocățească” și în general, judecătorul/ii nu vor să se adrseze nespecialiștilor, (părților aflate în stare de judecată). Deci, VOI FI OBLIGAT să-mi angajez un avocat ?
     Referitor la ceeace vrem noi, cei doi frați, este de anticipat că fratele meu nu va dori apartamentul, deoarece NU LOCUIEȘTE în imobilul de împărțit, el deținând un alt apartament într-o altă localitate dacât localitatea în care se află apartamentul de împărțit, (și acesta poate constitui, cred eu, un posibil argument al judecătorului în ce privește atribuirea imobilului). În schimb eu, chiar dacă locuiesc într-o altă localitate, (față de localitatea unde se află imobilul cu pricina), aș opta pentru a-mi fi atribuit imobilul în schimbul unei sulte, deoarece NU DEȚIN NICI UN IMOBIL proprietate personală. Varianta ca instanța să pună apartamentul în vânzare, (la licitație), mi se pare cea mai puțin profitabilă și cea mai riscantă. Deci, ce mă sfătuiți să fac ? Ce variante am ?
     P.S. Ceeace mă nedumirește este faptul că, din câte cunosc eu, sunt foarte multe materiale informative referitoare la partajul juduciar ÎNTRE SOȚI, dar nu și la partajul juduciar ÎNTRE RUDE DE GR. 1 !! Așadar, există vreo deosebire între cele două situații ? Vă mulțumesc anticipat pt. răspuns.

    92. Buna ziua. Eu si sotia avem un apartament obtinut in urma unui contract de vanzare-cumparare de la soacra mea care are drept de usufruct , si un alto apartament de o valoare inferioara dobandit prin aceiasi procedura , dar in care nu locuieste nimeni . Procedura de divort este in curs dar nu in Romania , pentru ca aici imi datoreaza bani ce a scos din banca din contul común cand a plecat , plus banii pe care i-a incasat de la o companie de asigurari ( eu fiind soferul iar masina a ajuns la fier vechi , vina fiind a altui sofer ) , in urma unui accident de masina , asigurarea fiind pe numele ei , dar bunul a fost dobandit cu anterioritate a separaría.
     Ce pot , ma sfatuiti sa fac sau ce solutii am pentru a obtiene jumatate din valoarea bunurilor detinute in Romania .
     Va multumesc anticipat !

     1. Dacă ea refuză să faceti un partaj amiabil cu 50% fiecare, atunci va trebui să îi deschideti aici proces de partaj si să cereti chiar si mai mult de 50% din aceste valori și proprietati.

    93. Exista 2 proprietăți în masa succesorală in judetul Buzău cu 2 succesori. Eu și un văr primar. Un teren cu 2 case egale pe care sunt proprietar 70% (pe tot ansamblul case plus teren plus anexe grajd și magazie) și un apartament la oraș pe care sunt proprietar 45%.
     Având în vedere că succesorul varul ocupa acum toate proprietățile din masa succesorală și tărăgănează ieșirea din indiviziune abuziv cerând o despăgubire mult mai mare decât prețul pieței pentru 30 la suta, pot cere în instanță să fie evacuat de pe proprietatea pe care sunt majoritar 70% până când proprietatea va fi scoasă la vânzare, cel mai probabil forțat. Și ce șanse de succes există? Are unde sa locuiască în apartament unde are 55 la sută. Nu am probleme să îl las acolo până se rezolvă. Deși se poate ca si apartamentul sa trebuiască să fie vândut în final de asemenea pentru că nu e chip să te înțelegi cu el rational.

     1. nu, nu puteti cere evacuarea lui, el fiind coproprietar deci avand drept de folosință. Puteti eventual cere costul contravalorii folosintei pentru cota dvs din proprietate.

      1. Multumesc. Probabil ca asta o sa fac pentru ca nu are bani sa plateasca si problema este de fapt ca se foloseste abuziv de proprieatea pe care are o cota mica.
       Cum s-ar determina costul de folosinta?
       Un evaluator ar fi suficient pentru estimare si actionare in instanta?

    94. Buna ziua,
     Eu si sotul avem o casa luata prin programul Prima casa acum 6 ani, fiind amandoi coproprietari. Dorim sa trecem casa doar pe numele unuia dintre noi, celalalt renuntand la toate drepturile si obligatiile. Cum putem face asta?
     Multumesc!

     1. daca va intelegeti puteti face la notar partajul, trebuie ca cel care preia sa aiba bonitate si grad financiar, sa aiba acord de la banca si de la Fond.

    95. Buna ziua, domnule avocat!
     Va rog, daca se poate, sa ma ajutati cu o informatie, astfel:
     Eu impreuna cu concubinul meu detinem un imobil, fiecare avand cota de 1/2. In urma inceperii procedurii de executare silita, pe cota concubinului meu de 1/2 din imobil s-a notat in cartea funciara o sarcina privind debitul datorat de catre acesta bancii. In aceasta situatie, exista vreo posibilitate ca partea sa de 1/2 sa fie instrainata?
     Multumesc!

      1. Buna ziua d-le avocat.
       Suntem 2 frati si vrem sa facem succesiunea. Mostenim de la parintii decedati acum mai bine de 19 ani, mai multe parcele de teren agricol. Am vrea.sa face impartirea conform unei intelegeri de comun acord prin care fiecare dintre noi sa primeasca parcele intregi sau cote din parcele conform celor convenite de noi. Va rog spuneti-mi daca avem aceasta posibilitate. Va multumesc!

    96. Buna ziua dl avocat.
     Am si eu o rugaminte la dvs. Daca suntem doi frati si avem ca mostenire mai multe parcele de teren agricol, am putea face partajul conform unei intelegeri amiabile, in sensul in care noi sa stabilim care ce parcela primeste. Unele parcele sunt mici ca suprafata. Una este de 22 arii, 4 sunt in jur de 40 de arii. Ar fi de preferat sa nu le faramitam, mergand pe 1/2 din fiecare. Va multumesc respectuos!

    97. Domnule avocat,Va rog să mă ajutați cu o informație în următoarea problema!In anul 2019 am divorțat de fostul soț după 25 de ani de căsătorie.El a părăsit înainte de divort locuința comuna care este o casa cumparata de amandoi în 2014.In perioada căsătoriei am avut o activitate privata prin societatea înființată în 2005,un SRL in care suntem ambii asociați ,care are în patrimoniu un imobil ,construit in 2008,printr-un credit bancar,finalizat in 2020 care este in prezent inchiriat.La scurt timp după acest eveniment nefericit i-am propus sa vindem imobilul ,compus din parter și etaj,sau o parte din acesta ca sa îi pot plăti partea mea din casă,pentru a locui împreună cu fiica noastră, dar a refuzat categoric.In 2022,a deschis un proces de partaj doar pentru casa, pentru care s-a efectuat și finalizat o evaluare noiembrie 2022.La solicitarea mea instanta a aprobat si o evaluare de către un expert evaluator a societății și a imobilului societatii care este in desfasurare.Este cumva posibil ,ca in urma evaluării imobilului societatii ,care are o valoare mult mai mare ,să pot pastra casa,urmând să îi achit fostului sot partea mea pentru aceasta din contravaloarea părților sociale ce le dețin?Menționez că doresc și o separare din societatea deținută în comun ca o consecinta a divortului și lipsei oricărei comunicari.Va mulțumesc!

     1. daca ati cerut si partajul partilor sociale si a bunurilor societatii da, este posibil sa primiti partea din casa dorita. Dar cel mai bine este sa va sfatuti cu avocatul dvs, sau daca nu aveti avocat sa va luati unul. Procesele de partaj sunt complexe si pot aparea multe probleme…

     1. Menționez, ca nu am făcut partajul la un teren o mașină și bunurile din fosta locuință ce se va întâmpla după decesul meu ,cu aceste bunuri?

    98. Buna ziua, am divortat acum 15 ani si la momentul respectiv nu am facut partajarea. Acum nu pot face nici un pas cu apartamentul pentru ca nu pot lua nicidecum legatura cu fosta sotie si copiii, sunt plecati in strainatate, nu stiu nimic de ei. Am incercat sa-i caut, dar nu am reusit. Cum procedez in cazul dat, daca intentionez sa vind apartamentul? Va multumesc.

     1. Va trebui sa dati de domiciliul lor. Nu puteti vinde decat cota dvs daca nu e facut partajul. Dar puteti face si procesul de uzucapiune impotriva lor pentru a dobandi intreaga proprietate si apoi sa vindeti. Depinde de context.

    99. Bună ziua as avea o întrebare dacă se poate. După divorț vreau să fac partajarea unui apartament de 4 camere pe care vrem să îl vindem ,iar la notar, soțul este de acord să facem un contract cu cote de 70% cu 30 % .Se poate face acest lucru și cum anume mai exact?Daca eu aș vrea se poate să îi plătesc partea lui de 30% în perioada in care încercăm să vindem apartamentul dacă fac rost de bani ,și să zicem încă nu am reușit să îl vindem ,dar eu am suma ,se poate specifica și acest lucru în contractul amiabil făcut împreună la notar? Și cei 30% cat ar fi suma de unde aș ști cât ar trebui să îi dau dacă încă nu am vândut apartamentul dar aș vrea să îi dau între timp ma refer la cei 30?

    100. Buna ziua,
     Ce putem face pentru a ieși din coproprietate cu un teren care este împărțit cu cota 1/4? Mentionez ca 2 dintre moștenitori au decedat si copii acestora nu doresc sa facă succesiunea prin urmare am înțeles ca nu putem sa facem nici cadastrarea si nici intabularea terenului respectiv.

    101. Bună ziua!
     Dețin în proprietate împreună cu sora mea, cote 50/50, un apartament. Sora mea îl folosește de peste 20 de ani. În 2011 am luat, doar eu cu acceptul sorei mele, un credit de nevoi personale cu ipotecă pe respectivul apartament, cu scadență în 2041, pe care îl plătesc conform graficului de rambursare.
     Eu doresc să primesc contravaloarea părții mele, ori prin despăgubire din partea sorei ori prin vânzarea în comun a apartamentului, să plătesc creditul și să ridic ipoteca.
     Se poate face acest lucru prin mediator sau doar prin partaj judiciar?
     Afectează ipoteca un eventual proces de partaj judiciar?
     Vă mulțumesc!

     1. trebuie sa faceti partaj autentic, daca va intelegeti amiabil la notar, daca nu, prin instanta. La partajul voluntar notarial sau la cel litigios la instanta va trebui sa tineti cont de ipotecă…Dar se poate face partajul si cu ipoteca, doar că nu mai e posibilă orice varianta de partaj…

    102. Buna ziua.
     Imi puteti spune ce pot face in situatia in care, sunt coproprietar al unui teren mostenire de la bunici, dar a carui cota parte nu a fost introduca in mostenire datorita faptului ca nu s-a facut diviziunea. Ceilalti coproprietari sunt in aceeasi situatie dar ma preseaza pe mine sa fac ceva. Ce se poate face legal? Mentioned ca nici unul din noi nu am reusit sa ne includem cota parte in mostenire datorita lipsei actului de diviziune.

     1. supliment la certificatul de mostenitor pentru introducerea cotei. Puteti cere si nulitatea absoluta a partajului. Depinde. Mergeti la un avocat si consultati-va.

    103. Buna ! Parintii mei au divortat , tatal meu a decedat si rudele tatalui meu de speta josnica vor sa vanda casa bunicilor , doar ca sunt in alianta cu un notar care nu este integru si vor pune pe contract un pret mai mic decat cel real ( casa a fost vanduta de ceva timp ilegal – adica fara acte si de abia acum vor sa faca succesiune sa fie legal ) . Ce pot sa fac sa imi primesc partea cuvenita (adevarata suma ) si ce se intampla daca nu voi semna la vanzare ? Voi fi obligata sa le platesc cotele financiare din imobil care li se cuvin ?

    104. Buna ziua, domnule avocat. Dacă aveți timp sa ma ajutati cu o parere avizată, situatia e asa.
     Am o cotă parte intr-un certif de moștenitor (nedelimitata fizic, indiviziune, 3 frați: casă + teren) Pot sa renunț in favoarea unuia dintre moștenitori, un frate, daca nu am facut ieșirea din indiviziune?? Donație, adică. Nu vând, nu sunt în conflict cu celălalt frate/moștenitor. Proprietatea e in provincie, iar eu nu voi avea nevoie de ea, am familia in București, plus cel care va beneficia chiar merită.
     Asadar, pot dona la notar doar pe baza certif unde e precizată cota sau e musai sa facem partaj, alte cheltuieli, probabil pt un procent f mic de moștenire, unde nu e cazul de vânzare, conflicte etc.?
     Va multumesc.

    105. Buna ziua! Puteti sa ma ajutati cu o parere va rog! In unrma unui proces de iesire din indiviziune cu trei copropietari (cote egale), doamna judecator poate sa tina cont de schema de impartire pe care o doreste cel care a avut grija de unul din parinti(angajat legal fiind) si care are pe numele sau toate utilitatile? Mentionez ca celalalt parinte a fost ingrijit de tatal meu fara nici un angajament iar impozitul s-a platit de toti in mod egal, insa cel in cauza(unchiul) a pus stapanire pe tot de unul singur(casa nefiind locuita si nici mentinuta intr-o stare de locuit, doar ca trece zilnic pe acolo eventual se foloseste pe timp de vara de gradina, totul fiind la cheie, nu ai cum sa intri). Intrebarea mea: etste vreo lege care il avantajeaza in acest context? Mentionez ca el vrea o impartire necorespunzatoare din punct de vedere valoric si anume partea cu casa, deschidere larga cu acces la toate utilitatile! In momentul in care a venit expertul cu masuratorile ne-a spus ca doamna judecator l-a instiintat sa tina cont de schema de impartire a unchiului! Am uitat sa mentionez, cota parte nu este mostenire, este proprietate, in urma instrainarii de catre parinti inaintea mortii lor, doar ca nu sunt divizati! Este ceva de facut? Multumesc anticipat!

    106. Buna ziua domnul avocat ,am o nedumerire,parintii mei au divortat de10 ani dar nu au facut inca partajul,tatal fiind cel care a plecat.
     Acum vrea partea lui de 50%din apartament (mama doreste sa-l despagubeasca)dar a pus el un pret in functie de pretul pietei imobiliar din Cluj Napoca.
     Nu este deacord sa se aduca un evaluator pt ca mama sa stie exact cu cat va trebui despagubit.
     Cum putem afla pretul corect al imobilului,e nevoie totusi de un evaluator neutru nu?
     Multumesc frumos pt.raspuns.

     1. puteti face o evaluare extra judiciara la evaluatori autorizati ANEVAR. DACA nu ajungeti la un acord, instanta va face o expertiza judiciara si se va stabili atunci o valoare.

    107. Bună seara. Doi frați care moștenesc doua case și terenuri in doua sate diferite,pot face partaj amiabil in același timp cu succesiunea,aducă fiecare să își ia partea din satul in care locuiesc? Adică vreau să știu dacă se pot face toate procedurile simultan,succesiune și partaj?

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *