Sari la conținut

Speță partaj judiciar bunuri și datorii comune

Speță partaj judiciar bunuri și datorii comune – Hotărâre nr. 10278/2020 din 12/08/2020 – Civil – partaj judiciar
Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREȘTI – ….

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 4 BUCUREȘTI

SECȚIA CIVILĂ

Sentința civilă nr. xxxxx/2020

Ședința publică de la 12.08.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S____ E____ L____

GREFIER: Do de I____ G________

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamantul Ș_____ M_____ , în contradictoriu cu pârâta S_____ V______ , având ca obiect partaj judiciar .

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 08.07.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face corp comun cu prezenta sentință, dată la care instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. (1) C.proc.civ., a amânat pronunțarea pentru data de 2 2.07. 2020 , 05.08. 2020 și pentru data de astăzi, 12.08.2020, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată , înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București la data de 29.01.2018, sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamantul Ș_____ M_____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S_____ V______, să se constate că părțile au dobândit împreună apartamentul nr. 68 situat în București, sector 4, ___________________, _______________, etaj 1 și autoturismul marca Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX și nr. de identificare UU1R5Axxxxxxxxxxx; să se constate că reclamantul a contribuit cu suma de 22.970 euro (103.365 lei) la dobândirea apartamentului nr. 68 situat în București, sector 4, ___________________, _______________, etaj 1; obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 22.970 euro (103.365 lei), reprezentând dreptul de creanță din valoarea apartamentului nr. 68 situat în București, sector 4, ___________________, _______________, etaj 1; obligarea pârâtei la restituirea sumei de 30.000 lei, reprezentând bani împrumutați de către reclamant de la Banca Comercială Român ă – Sucursala București C________ și folosiți pentru amenajarea apartamentului nr. 68; obligarea pârâtei la restituirea sumei de 10.964 lei, plătită de către reclamant pentru achiziționarea autoturismului marca Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că a întreținut o relație de concubinaj cu pârâta timp de aproximativ 20 ani.

S-a susținut că, prin contractul de vânzare-cumpărare cu garanție imobiliară autentificat sub nr. 747 din 17.04.2006 de BNP „A_____ L_____-C______”, părțile au convenit să dobândească ca bun comun, însă pe n umele pârâtei S_____ V______ , apartamentul nr. 68 situat în București, sector 4, ____________________, _______________, etaj 1.

În data de 30.01.2006, reclamantul a contractat un credit de consum în valoare de 30.000 lei, de la Banca Comercială Română – Sucursala București C________ , pentru a avea banii necesari pentru achiziționarea și amenajarea ulterioară a apartamentului nr. 68 .

S-a mai învederat că, în perioada mai-noiembrie 2007, reclamantul a executat a treia misiune în străinătate, iar cu salariul și diurna primite în această perioadă, a achitat creditul de consum în cuantum de 30.000 lei, contractat în data de 30.01.2006 la Banca Comercială Română, Sucursala București C________ . De asemenea, cu diferența de bani reclamantul a achiziționat autoturismu l Dacia Solenza .

S-a mai arătat că părțile s-au căsătorit în data de 26 octombrie 2013 și au divorțat la 08.12.2017, conform hotărârii judecătorești nr. 801 pronunțată la 08.12.2017, de către Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, Tribunalul pentru cauze matrimoniale.

În drept, au fost invocate prevederile art. 633 și ale art. 669 C.civ.

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei, precum și a probei testimoniale cu doi martori.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 5.330,5 lei, din care suma de 3.172,3 lei pentru al doilea și al treilea capăt de cerere, calculată la valoarea sumei de 103.365 lei, suma de 1.505 lei pentru al patrulea capăt de cerere, calculată la valoarea sumei de 30.000 lei și suma de 653,2 lei pentru ultimul capăt de cerere, calculată la valoarea sumei de 10.964 lei, conform art. 3 și art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, astfel cum rezultă din chitanțele de la filele 43 vol. 2 și 50 vol. 3.

Pârâta a formulat întâmpi nare (fila 55, vol. 2), prin care a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune, cu privire la capetele de cerere 3, 4 și 5, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată sau admiterea în parte, în măsura probării de către reclamant a achitării unui procent din prețul de achiziționare a apartamentului.

În motivare, pe fondul cauzei, pârâta a susținut că apartamentul nr. 68 situat în București, sector 4, ___________________, _______________, etaj 1 este bunul său propr iu.

A învederat că, la momentul achiziționării apartamentului, pretinsa sumă cu care reclamantul ar fi contribuit la plata avansului ar fi reprezentat 27-28% din preț, astfel încât, raportând această sumă la valoarea actuală a imobilului, de aproximativ 55.000 euro, ar rezulta o sumă de 15.000 euro, adică exact suma pe care pârâta, cu bună-credință, s-a oferit să i-o restituie reclamantului.

Cu toate că reclamantul a executat misiuni în străinătate, veniturile obținute în urma acestora au fost cheltuite în interesul lui personal.

În ceea ce privește pretinsa sumă de 30.000 lei împrumutată de către reclamant de la BCR și pe care ar fi folosit-o pentru îmbunătățirile pe care le-ar fi adus apartamentului din ______________________ susținut că nu cunoaște în ce scop au fost folosiți banii respectivi, însă nu pentru renovarea apartamentului, în condițiile în care pârâta avea venituri substanțiale la acel moment.

În drept, au fost invocate prevederile art. 205 și urm. C.proc.civ.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviințarea probelor cu înscrisuri, martorii B______ L_______ V______, P_______ R_____ Ivon, D_________ A__________ și C_____ V_______, expertiză contabilă și expertiză imobiliară.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare (filele 85-88, vol. 2), prin care a solicitat respingerea excepției prescripției dreptului material la acțiune, invocată prin întâmpinare, iar pe fondul cauzei admiterea cererii, astfel cum a fost formulată.

În drept, au fost invocate prevederile art. 2.523 C.civ.

La data de 09.05.2019 (filele 1-4, vol. 3), conformându-se obligației puse în vedere către instanță la termenele din 12.09.2018, 24.10.2018, 05.12.2018 și 20.03.2019, reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări privind mod ul de calcul al sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată, pe fiecare capăt de cerere, cu arătarea fiecărei sume componente, a datei la care a fost achitată și a înscrisurilor corespunzătoare.

Ambele părți au formulat note scrise (filele 15-18, respectiv 20-23 vol. 3) cu privire la excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârâtă prin întâmpinare.

Prin încheierea din data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), a fost admisă în parte excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată prin întâmpinare, cu privire la capetele de cerere 3, 4 și 5, după cum urmează: în ceea ce privește al treilea capăt de cerere, a fost constatată prescrisă suma totală de 11.700 euro (14.742 USD), precum și suma totală de 4.680 euro (6.000 USD), fiind respinsă excepția prescripț iei cu privire la suma de 7.000 euro, achitată în data de 16.05.201 7; în ceea ce privește al patrulea capăt de cerere, a fost constatată prescrisă suma totală de 10.711,62 lei, compusă din primele 15 sume înscrise în tabelul întocmit de către reclamant prin precizarea din 09.05.2019 (filele 1-4, vol. 3) și a fost respinsă excepția prescripției cu privire la următoarele 20 de sume înscrise în același tabel în cuantum total de 19.484,08 , achitate în perioada 23.02.2014 – 13.05.2016; în ceea ce privește ultimul capăt de cerere, excepția prescripției a fost admisă în totalitate.

La termenul de la 11.09.2019 (fila 48, vol. 3), a fost admisă e xcepția inadmisibilității invocată din oficiu cu privire la al doilea capăt de cerere, în temeiul art. 35 teza finală din C .proc.civ.

Totodată, reclamantul a formulat cerere precizatoare (fila 47, vol. 3), prin care a mărit cuantumul capetelor de cerere trei și patru, solicitând obligarea pârâtei la plata sumelor de 14.742 USD, 4.680 USD și 64.000 lei (în loc de 32.000 lei sau 7.000 euro), reprezentând dreptul de creanță al reclamantului din valoarea apartamentului situat în București, sector 4, ___________________, _______________, etaj 1 , precum și la plata sumei de 30.000 lei, reprezentând bani împrumutați de reclamant de la BCR – Sucursala C________ pentru achiziționarea și amenajarea apartamentului nr. 68, solicitând ca la calculul sumei de 30.000 lei să fie luată în considerare întreaga sumă de 11.050,08 lei achitată în data de 13.05.2016, în loc de suma 5.525,04 lei, indicată inițial.

Cerere precizatoare a fost legal timbrată, cu suma de 805,7512 lei, calculată ca diferență dintre taxa judiciară de timbru datorată pentru acțiunea introductivă (5.330,5 lei) și taxa judiciară de timbru datorată ca urmare a măririi cuantumului capetelor de cerere trei și patru (6.136,2512 lei), conform art. 3 alin. (1), art. 34 alin. (1) și art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 , astfel cum rezultă din chitanța de la fila 50 vol. 3.

Sub aspectul probatoriului (fila 143, vol. 3), instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, pentru reclamant proba testimonială cu martorii T_____ M_____ și C____ S____, iar pentru pârâtă proba testimonială cu martorul C_____ V_______ , c onsiderând aceste probe legale, pertinente și concludente, în temeiul art. 258 alin. (1) raportat la art. 255 alin. (1) C.proc.civ.

Martorul C____ S____ a fost înlocuit cu martora C____ C______ M______, pentru considerentele expuse în cuprinsul încheierii de ședință de la 27.05.2020 (filele 198-199, vol. 3).

M___ orii C____ C______ M______, T_____ M_____ și C_____ V_______ au fost audiați, declarațiile acestora fiind consemnate la fila 196 vol. 3, 68 vol. 4, respectiv 69 vol. 4.

În data de 07.07.2020 (filele 1-5, vol. 4), reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări , intitulate „explicații”.

Pârâta a formulat concluzii scrise (filele 188-191, vol. 3 și 78-82 vol. 4), prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată, cu cheltuieli de judecată.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză , instanța reține următoarele:

În fapt , astfel cum s-a reținut și în considerentele încheierii din data de 10.06.2019 prin care a fost soluționată excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune (filele 33-36, vol. 3) , reclamantul Ș_____ M_____ și pârâta S_____ V______ s-au căsătorit în data de 26.10.2013, în București și au divorțat în data de 08.12.2017, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească de divorț pronunțată de Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, Tribunalul pentru cauze matrimoniale (filele 11-14 vol. 1 sau 24-27 vol. 4).

Pârâta S_____ V______ a dobândit dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, înainte de încheierea căsătoriei cu reclamantul, prin contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat în data de 28.07.2008 cu S_____ C_________ (filele 15-16, vol. 2).

De asemenea, pârâta S_____ V______ a dobândit în proprietate apartamentul nr. 68 situat în București, s ector 4, ___________________, _______________, etaj 1 , înainte de încheierea căsătoriei cu reclamantul, prin contractul de vânzare-cumpărare cu garanție reală imobiliară autentificat sub nr. 747/17.04.2006 de B.N.P. „A_____ I_____-C______” (filele 43-44, vol. 1), însoțit de încheierea de rectificare nr. 3685/12.07.2006 (fila 46, vol. 1).

Pârâta S_____ V______ este înscrisă în cartea funciară drept proprietara imobilului din București, sector 4, _________________________________ pentru informare de la fila 44 , vol. 2.

Potrivit mențiunilor din contractul de vânzare-cumpărare nr. 747/17.04.2006 , prețul vânzării în cuantum total de 30.000 euro a fost încasat de către vânzători, după cum urmează: suma de 200 euro la data de 13.02.2006, cu titlu de avans; suma de 8.166,06 euro, în numerar, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 17.04.2006, din surse proprii ale cumpărătoarei S_____ V______ și suma de 21.633,94 euro, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 76.000 lei, din creditul acordat cumpărătoarei S_____ V______ de banca creditoare Volksbank Romania S.A. conform convenției nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 , prin virament bancar.

Între Volksbank Romania S.A. și pârâta S_____ V______ a fost încheiată convenția de credit nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 , pen tru suma de 76.000 lei , ce urma a fi restituită în 336 de rate lunare. În cuprinsul contractului de credit, a fost menționată expres destinația sumei împrumutate, și anume în vederea dobândirii apartamentului nr. 68 situat în București, sector 4, _________________. 2, _______________, etaj 1 (filele 122-137, vol. 2).

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că și reclamantul Ș_____ M_____ a contractat două credite înainte de încheierea căsătoriei cu pârâta, și anume în data de 30.01.2006 a împrumutat suma de 30.000 lei de la BCR, astfel cum rezultă din extrasul de cont pentru perioada 30.01.2006 – 25.01.2007, depus la filele 69-71 vol. 1 .

De asemenea, în data de 19.01.2012 reclamantul a împrumutat suma de 35.200 lei de la BRD – Groupe Societe General e S.A. Astfel, reclamantul a depus la dosarul cauzei contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. xxxxx/19.01.2012, încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., având ca obiect constituirea unei ipoteci asupra conturilor sale bancare, în vederea garantării executării obligațiilor asumate prin contractul de credit nr. xxxxxxx/19.01.2012, prin care a împrumutat suma de 35.200 lei (fila 90, vol. 2). Totodată, la fila 90 verso vol. 2 a fost depus de către reclamant extras de cont, din care rezultă că în data de 19.01.2012 a extras de la ghișeu în numerar suma de 35.200 lei.

Instanța mai reține că, potrivit hotărârii de divorț pronunțate de Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, Tribunalul pentru cauze matrimoniale (filele 11-14 , vol. 1 sau 24-27 vol. 4), lichidarea regimului matrimonial a avut loc , fiind desemnat în acest scop, în calitate de notar lichidator, domnul Jean Vincke. La dosarul cauzei nu a fost depusă hotărârea judecătorească sau convenția părților în ceea ce privește lichidarea comunității și partajul bunurilor comune, din care să rezulte eventuala contribuție diferită a părților la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor comune.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei și din recunoașterile părților, rezultă că în perioada relevantă, în care părțile au fost căsătorite (26.10.2013 – 08.12.2017), reclamantul Ș_____ M_____ a fost suspendat din funcție în anii 2014 și 2015, perioadă în care a prestat muncă în gospodărie și pentru creșterea copilului părților. Această împrejurare rezultă din recunoașterea reclamantului din cuprinsul răspunsului la întâmpinare (pag. 3 din 8, al doilea paragraf, fila 86 vol. 2) și din adeverința emisă de Ministerul Apărării Naționale de la fila 68 vol. 2, în ceea ce privește anul 2014.

Potrivit susținerilor reclamantului din cuprinsul răspunsului la întâmpinare (pag. 6 din 8, fila 87 verso vol. 2), în perioada aprilie 2016 – iunie 2017, acesta a realizat venituri salariale în cuantum total de 58.673,97 euro.

În perioada 2013 – 2016, pârâta S_____ V______ a realizat venituri salariale în cuantum total de 113.932,75 euro, astfel cum rezultă din certificatul emis de Parlamentul European în data de 19.03.2018 și depus la fila 154 vol. 2 sau 74 vol. 3.

În drept, potrivit art. 30 alin. (1) C.fam. (aplicabil în cauză față de data dobândirii de către pârâtă în proprietate a autoturismului marca Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX și a imobilului din București, sector 4, __________________________________ în timpul căsătoriei, de oricare dintre soți, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soților.

În ceea ce privește bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei, acestea sunt, conform art. 31 lit. a) din C.fam., proprii soțului care le-a dobândit, nefiind însă exclusă posibilitatea dobândirii în timpul concubinajului a unor bunuri proprietate comună pe cote-părți și devălmașe.

De asemenea, astfel cum rezultă din interpretarea per a contrario a art. 32 C.fam. (aplicabil cu privire la contractele de credit contractate în 2006) și a art. 351 C.Civ. (aplicabil cu privire la contractul de credit contractat în 2012), datoria asumată de către unul dintre soți, înainte de încheierea căsătoriei, reprezintă datoria personală a acestuia din urmă.

Potrivit art. 357 alin. (1) și (2) C.civ. (aplicabil întrucât părțile s-au căsătorit după intrarea în vigoare a C.civ.), în cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor; în acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune . Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală. 

În jurisprudență, s-a stabilit că, în cazul partajării bunurilor comune, nu poate fi obligat unul dintre soți la plata a jumătate dintr-un debit către celălalt soț, câtă vreme acest debit nu a fost efectiv achitat de soțul care solicită obligarea celuilalt soț. Numai în măsura în care unul dintre soți ar fi achitat debitul, atunci ar fi avut dreptul să solicite obligarea celuilalt soț la plata echivalentului cotei sale părți. Dacă debitul nu este plătit de unul dintre codevălmași, acesta nu poate pretinde ca cel de-al doilea să-i remită jumătate din ce nu a plătit. Numai o plată peste cota sa de contribuție ar da naștere unei acțiuni în regres în persoana părții îndreptățite, prin care aceasta să pretindă restituirea a ceea ce a plătit peste cota sa (a se vedea M______ A____, Dreptul civil. Familia, editura Hamangiu, București, 2013, pag. 316).

În ceea ce privește primul capăt de cerere , prin care reclamantul a solicitat să se constate că părțile au dobândit împreună dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în București, sector 4, ______________________ autoturismului marca Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, acesta nu este întemeiat, în condițiile în care bunurile în litigiu au fost dobândite de către pârâta S_____ V______ înainte de căsătorie și reprezintă, așadar, bunurile proprii ale pârâtei.

Cu privire la aceste bunuri, fața de data dobândirii, nu se aplică prezumția de comunitate reglementată de art. 30 alin. (3) C.fam.

Atât în contractul de vânzare-cumpărare autentifica t sub nr. 747/17.04.2006 , cât și în contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat în data de 28.07.2008, pârâta S_____ V______ figurează drept unic proprietar.

Titlurile de proprietate menționate se bucură de prezumția de validitate, nefiind făcută dovada desființării acestora până în prezent, iar instanța nesesizând o cauză de nulitate absolută care ar putea fi invocată din oficiu.

Totodată, instanța nu a fost sesizată cu o acțiune în simulație, pentru a putea verifica dacă ambele părți au avut calitatea de cumpărători, contrar mențiunilor din actul public.

Pentru aceste considerente, primul capăt de cerere nu este întemeiat și urmează să fie respins ca atare.

Cu privire la al doilea capăt de cerere, prin care reclamantul a solicitat să se constate că a contribuit cu suma de 22.970 euro (103.365 lei) la dobândirea apartamentului nr. 68 situat în București, sector 4, _____________________ admisă excepția inadmisibilității prin încheierea de ședință din data de 11.09.2019 (fila 48, vol. 3), în temeiul art. 35 teza finală din C.proc.civ., față de caracterul subsidiar al acțiunii în constatare față de acțiunea în realizare, reprezentată în cauza de față de al treilea capăt de cerere.

Astfel, după cum s-a reținut în considerentele încheierii di n data de 11.09.2019, având în vedere că reclamantul pretinde că a achitat suma de 22.970 euro anterior momentul formulării cererii de chemare în judecată, acesta putea solicita direct restituirea sumei, ceea de altfel a și făcut, prin intermediul celui de-al treilea capăt de cerere, având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 22.970 euro; prin urmare, acțiunea în realizare la îndemâna reclamantului este formată de cel de-al treilea capăt de cerere.

Dată fiind soluția asupra excepției inadmisibilității invocate din oficiu, instanța va respinge al doilea capăt de cerere ca inadmisibil.

În ceea ce privește al treilea capăt de cerere, având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 22.970 euro (103.365 lei), reprezentând dreptul de creanță al reclam antului din valoarea apartamentului nr. 68 situat în București, sector 4, ___________________________ cererea din data de 11.09.2019 cu suma de 32.000 lei (fila 47, vol. 3), având în vedere soluția asupra excepției prescripției dreptului material la acțiune pronunțată în data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), instanța îl va respinge ca prescris , în ceea ce privește sumele de 11.700 euro (14.742 USD) și 4.680 euro (6.000 USD), conform precizării reclamantului de la filele 1-4, vol. 3.

Prin încheierea interlocutorie din data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), instanța a reținut că, d ____________________________ capătul al treilea de cerere, singura sumă care nu este prescrisă este cea în cuantum de 7.000 euro (32.000 lei) , pe care reclamantul susține că a achitat-o în data de 16.05.2017, respectiv în timpul în care părțile erau încă căsătorite.

La această sumă se adaugă suma de 7.000 euro (32.000 lei), cu privire la care a fost formulată cererea precizatoare din data de 11.09.2019 (fila 47, vol. 3).

În fapt, în data de 16.05.2017, în timpul căsătoriei cu pârâta, reclamantul Ș_____ M_____ a achitat , prin virament bancar, către Volksbank Romania S.A., suma de 64.000 lei, reprezentând „credit ipotecar pentru S_____ V______” (fila 164, vol. 2).

După cum s- a arătat, înaintea căsătoriei, pârâta S_____ V______ a încheiat cu Volksbank Romania S.A. convenția de credit nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 , pentru suma de 76.000 le i (filele 122-137, vol. 2), care coincide cu suma înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 747/17.04.2006 drept rest de preț al vânzării apartamentului din București, sector 4, _____________________, verso vol. 1), bunul propriu al pârâtei.

Fiind contractată înainte de căsătorie, pentru dobândirea unui bun propriu, datoria asumată prin convenția de credit nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 este datoria personală a pârâtei, iar nu datoria comună a părților.

În consecință, reclamantul are un drept de creanță cu privire la sumele achitate în timpul căsătoriei în contul datoriei personale a pârâtei S_____ V______, peste cota sa de contribuție atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune .

Reprezintă un element de fapt susceptibil de a influența întinderea cotelor părți împrejurarea că unul dintre soți a realizat venituri mult superioare veniturilor obținute de către celălalt; de asemenea, __________________ doar aportul de ordin material, dar și munca prestată în gospodărie și cea depusă pentru creșterea copiilor. Pe de altă parte, sumele plătite în timpul căsătoriei cu titlu de obligații personale este posibil să greveze asupra cotei-părți a soțului debitor, la fel și consistența sau natura cheltuielilor personale.

În doctrină și în jurisprudență este admis în mod unanim faptul că această cotă de contribuție se stabilește asupra întregii mase a bunurilor comune ale soților și că în niciun caz nu se vor fixa cote diferențiate pe bunuri individual determinate sau pe categorii de bunuri, chiar dacă unele ar avea o valoare deosebită raportată la restul bunurilor din comunitate. Unicitatea sub care se înfățișează universalitatea juridică a bunurilor comune, privită ca o masă de drepturi și obligații, face ca la încetarea comunității împărțeala să se realizeze de asemenea prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare dintre soți.

În cauza de față, reclamantul a recunoscut prin acțiunea introductivă (pag. 3 din 5, paragraful final) că diferența de plată a creditului în cuantum de 64.000 de lei (aproximativ 17.000 euro) a fost achitată în data de 16.05.2017 prin ordin de plată către Volksbank Romania S.A. „din surse comune proprii, respectiv din salariile noastre de funcționari ai Uniunii Europene”.

Chiar dacă, potrivit art. 341 C.civ., v eniturile din muncă sunt bunuri comune, în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității , apărarea pârâtei, formulată cu ocazia concluziilor scrise depuse la dosar în data de 27.05.2020 (fila 189 verso vol. 3), potrivit căreia suma de 64.000 lei achitată de către reclamant în timpul căsătoriei pentru acoperirea datoriei personale a pârâtei trebuie împărțită la doi pentru a determina suma la care este îndreptățit reclamantul, nu este întemeiată.

În prealabil, trebuie stabilită cota de contribuție a părților, în mod global, pentru toată perioada în care căsătoria a fost în ființă ( 26.10.2013 – 08.12.2017). Numai în situația în care sumele plătite de către reclamant pentru acoperirea datoriei personale a pârâtei depășesc cota sa de contribuție, acesta este îndreptățit la restituire. Operațiunea de împărțire la doi a fiecărei sume individuale achitate de către reclamant în timpul căsătoriei, cu motivarea că orice sumă ar fi fost achitată de către reclamant, a fost achitată din venituri – bunuri comune, astfel că pârâta ar fi îndreptățită la jumătate din fiecare sumă, nu este corectă.

În același timp, apărarea pârâtei formulată prin concluziile scrise din data de 27.05.2020 (fila 189 verso), în sensul de a se opera compensația legală între suma de 32.000 lei și suma de 7.139,76 lei achitată de către reclamant în data de 20.09.2016, pentru acoperirea unei datorii personale a acestuia, nu este fondată.

Astfel, din extrasul de cont de la fila 171 verso vol. 1, rezultă că în timpul căsătoriei cu pârâta, respectiv în data de 20.09.2016 (părțile s-au căsătorit în data de 26.10.2013 și au divorțat în data de 08.12.2017), reclamantul a achitat suma de 14.279,52 lei către BRD, reprezentând „valoare totală credit pentru Ș_____ M_____”, fiind vorba despre contractul de credit nr. xxxxxxx/19.01.2012 încheiat de reclamant cu BRD înainte de căsătorie.

După cum s-a arătat, unul dintre soți nu poate fi obligat la plata a jumătate dintr-un debit către celălalt soț, câtă vreme acest debit nu a fost efectiv achitat de soțul care solicită obligarea celuilalt soț.

Potrivit art. 357 alin. (2) C.civ., cota-parte ce revine fiecărui soț se determină pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune ; p ână la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală. 

Prin urmare, la stabilirea câtimii ce revine fiecărui soț se pornește de la prezumția relativă de egalitate a contribuțiilor.

După cum s-a arătat, lichidarea regimului matrimonial a avut loc , conform hotărârii de divorț pronunțate de Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, Tribunalul pentru cauze matrimoniale (filele 11-14, vol. 1 sau 24-27 vol. 4). Părțile nu au depus la dosarul cauzei convenția lor sau decizia instanței, din care să rezulte eventuala contribuție diferită a părților la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor comune.

Din înscrisurile depuse la dosar și din recunoașterile părților, rezultă că în perioada relevantă, în care căsătoria a fost în ființă (întrucât plata sumei de 64.000 lei a fost făcută în timpul căsătoriei), pârâta a realizat venituri salariale semnificativ mai mari decât reclamantul.

De asemenea, conform extrasului de cont de la fila 174 vol. 1, pârâta a achitat în data de 11.08.2016, suma de 4.000 euro către reclamant.

Prin urmare, întrucât reclamantul nu a făcut dovada că suma achitată în data de 16.05.2017 către Volsbank Romania S.A., pentru rambursarea contractului de credit nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 contractat de către pârâtă înainte de încheierea căsătoriei, a depășit cota sa de contribuție la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor comune , instanța va respinge ca neîntemeiat al treilea capăt de cerere în ceea ce privește pretențiile pentru care nu a intervenit prescripția.

În ceea ce privește al patrulea capăt de cerere , având ca obiect obligarea pârâtei la restituirea sumei de 30.000 lei, reprezentând bani împrumutați de către reclamant de la Banca Comercială Română – Sucursala București C________ și folosiți pentru renovarea apartamentului nr. 68 , reclamantul a formulat precizări (filele 1-4, vol. 3), prin care a învederat modul de calcul al acestei sume.

Având în vedere soluția asupra excepției prescripției dreptului material la acțiune pronunțată în data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), instanța va respinge ca prescris al treilea capăt de cerere , în ceea ce privește suma totală de 10 . 711,62 lei, achitată în perioada 28.01.2008 – 10.05.2010, compusă din primele 15 sume înscrise în tabelul întocmit de către reclamant.

În considerentele încheierii interlocutorii din data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), instanța a reținut că nu a intervenit prescripția cu privire la dreptul de a solicita restituirea sumei totale de 19.484,08 lei, achitată în timpul căsătoriei părților, în perioada 23.02.2014 – 13.05.2016, formată din următoarele 20 de sume înscrise în tabelul întocmit de către reclamant.

La această sumă se adaugă suma de 5.525,04 lei, achitată în data de 13.05.2016, conform precizării din data de 11.09.2019 (fila 47, vol. 3).

Prin acțiunea introductivă (pag. 3 din 5) și prin precizarea de la filele 1-4 vol. 3,  reclamantul a indicat cauza acestui capăt de cerere, respectiv a învederat că solicită suma de 30.000 lei cu titlu de bani folosiți pentru amenajarea și achiziționarea apartamentului nr. 68 situat în București, ______________________.

Totodată, reclamantul a indicat sumele componente ale pretenției în cuantum de 30.000 lei, prin precizarea de la filele 1-4, vol. 3 .

Astfel, s uma de 19.484,08 lei, cu privire la care nu a fost admisă excepția prescripției și care a fost folosită pentru achiziționarea și renovarea apartamentului, conform susținerilor reclamantului, este compusă din următoarele sume:

1) suma 563,51 lei achitată de reclamant în data de 23.02.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 132 verso vol. 1 (pag. 36 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 560 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

2) suma de 563,51 lei, achitată de către reclamant în data de 22.03.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 133 verso vol. 1 (pag. 38 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 560 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

3) suma de 563,51 lei, achitată de către reclamant în data de 22.04.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 134 vol. 1 (pag. 39-40 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 560 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

4) suma de 563,51 lei, achitată de către reclamant în data de 21.05.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 135 vol. 1 (pag. 41 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 560 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

5) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 19.06.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 135 verso vol. 1 (pag. 42 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

6) suma de 653,51 lei, achitată de către reclamant în data de 21.07.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 136 vol. 1 (pag. 43 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 650 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

7) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 21.08.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 136 verso vol. 1 (pag. 44 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

8) suma de 573,51 lei, achitată de către reclamant în data de 22.09.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 137 vol. 1 (pag. 45 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 570 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

9) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 24.11.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 138 verso vol. 1 (pag. 48 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

10) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 23.12.2014 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 139 vol. 1 (pag. 49 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

11) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 20.01.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 139 verso vol. 1 (pag. 50 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

12) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 23.02.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 140 vol. 1 (pag. 51 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

13) suma de 2.729,16 lei, achitată de către reclamant în data de 21.03.2015 către Asociația de Proprietari ____________+4, conform extrasului de cont de la fila 140 verso vol. 1 (pag. 52 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 2.725,65 lei, reprezentând cote de întreținere datorate de pârâta S_____ V______ pentru apartamentul nr. 68 aferentei perioadei noiembrie 2010 – martie 2012, conform Deciziei nr. 872/2015 a Tribunalului București, pronunțată în dosarul nr. xxxxx/4/2012;

14) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 22.03.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 140 verso vol. 1 (pag. 52 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

15) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 21.04.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 141 verso vol. 1 (pag. 54 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

16) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 17.05.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 141 verso vol. 1 (pag. 54 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

17) suma de 563,51 lei, achitată de către reclamant în data de 22.06.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 142 verso vol. 1 (pag. 56 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 560 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

18) suma de 568,51 lei, achitată de către reclamant în data de 21.07.2015 către Volksbank Romania S.A., conform extrasului de cont de la fila 143 vol. 1 (pag. 57 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 565 lei, reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și suma de 3,51 lei, reprezentând comisioane de plată;

19) suma de 1.495,21 lei, achitată de către reclamant în data de 21.07.2015 către Asociația de Proprietari ____________+4, conform extrasului de cont de la fila 143 vol. 1 (pag. 57 din 59 din extrasul de cont de la 01.01.2010 la 11.11.2015), din care suma de 1.491,70 lei, reprezentând cote de întreținere datorate de pârâta S_____ V______ pentru apartamentul nr. 68, __________________, __________________________ perioadei iulie 2014 – aprilie 2015;

20) suma 11.050,08 lei, achitată de către reclamant în data de 13.05.2016 către Asociația de Proprietari _______________________ extrasului de cont de la fila 178 verso vol. 1, reprezentând cote de întreținere datorate de pârâta S_____ V______ pentru apartamentul nr. 68, conform deciziei nr. 1513/14.04.2016, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul xxxxx/4/2013.

Rezumativ, suma de 19.484,08 lei este compusă din suma totală de 9 . 734,67 lei, achitată de către reclamant în perioada 23.02.2014 – 21.07.2015 către Volksbank Romania S.A., reprezentând rată credit ipotecar pentru pârâta S_____ V______ și din suma totală de 9 . 749,41 lei, reprezentând sume achitate de către reclamant către Asociația de Proprietari ____________ și 4, în data de 21.03.2015, 21.07.2015, respectiv 13.05.2016, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

Cu titlu prealabil, nu se poate susține în mod întemeiat faptul că suma totală de 9 . 749,41 lei achitată de reclamant către Asociația de Proprietari ____________ și 4 ar fi fost achitată fie pentru dobândirea apartamentului din București, sector 4, ________________________ îmbunătățirile aduse imobilului, iar instanța este ținută de cauza celui de-al patrulea capăt de cerere, astfel cum a fost indicată de către reclamant. În consecință, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata sumei de 9 . 749,41 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari.

De asemenea, apărarea pârâtei de a se compensa suma de 9 . 734,67 lei (achitată de către reclamant în timpul căsătoriei pentru stingerea datoriei personale a pârâtei, rezultată din convenția de credit nr. xxxxxxx/DDP/17.04.2006 încheiată cu Volksbank Romania S.A. ), cu sumele achitate de către reclamant în timpul căsătoriei pentru stingerea datoriei proprii a reclamantului rezultate din contractul de credit nr. xxxxxxx/19.01.2012 încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., nu este întemeiată.

După cum s-a arătat, în condițiile în care debitul rezultat din contractul de credit nr. xxxxxxx/19.01.2012 încheiat de reclamant cu BRD nu a fost plătit de către pârâtă, aceasta nu poate pretinde să i se plătească jumătate din ce nu a plătit.

În ceea ce privește suma de 9 . 734,67 lei, achitată de către reclamant în perioada 23.02.2014 – 21.07.2015 către Volksbank Romania S.A., pentru stingerea creditului – datorie personală a pârâtei, sunt valabile considerentele expuse mai sus, respectiv reclamantul nu a făcut dovada că această sumă a depășit cota sa de contribuție la dobândirea bunurilor comune și la îndeplinirea obligațiilor comune .

Astfel, suma de 64.000 lei (care a format obiectul al treilea capăt de cerere) împreună cu suma de 9 . 734,67 lei (solicitată prin al patrulea capăt de cerere) totalizează 73.734,67 lei, care reprezintă echivalentul sumei de 16 . 213,9 8 euro, calculat cu luarea în considerare a cursului valutar BNR superior, din data de 16.05.2017 (când a fost achitată suma de 64.000 lei), în cuantum de 4,5476 lei/euro.

În perioada 2014-2015, în care a fost achitată suma de 9 . 734,67 lei, reclamantul nu a realizat venituri, conform recunoașterii reclamantului din cuprinsul răspunsului la întâmpinare (pag. 3 din 8, al doilea paragraf, fila 86 vol. 2) și din adeverința emisă de Ministerul Apărării Naționale de la fila 68 vol. 2, în ceea ce privește anul 2014.

De asemenea, după cum s-a arătat, în perioada relevantă, în care părțile au fost căsătorite, pârâta a realizat venituri mai mari decât reclamantul (reclamantul – 58.673,97 euro, în perioada aprilie 2016 – iunie 2017, potrivit susținerilor acestuia din cuprinsul răspunsului la întâmpinare; pârâta – 113.932,75 euro, în perioada 2013 – 2016, potrivit certificatului de la fila 154 vol. 2 sau 74 vol. 3).

Pentru aceste considerente, instanța va respinge ca neîntemeiat al patrulea capăt de cerere, pentru pretențiile cu privire la care nu a fost admisă excepția prescripției.

În ceea ce privește ultimul capăt de cerere , având ca obiect obligarea pârâtei la restituirea sumei de 10.964 lei, plătită de către reclamant în perioada 27.11.2007 – 28.11.2007 pentru achiziționarea autoturismului Dacia Solenza cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX (conform precizării reclamantului de la fila 4 vol. 3), a fost admisă în tot excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune prin încheierea interlocutorie din data de 10.06.2019 (filele 33-36, vol. 3), astfel că instanța va respinge acest capăt de cerere ca prescris.

Asupra cheltuielilor de judecată , în temeiul art. 452 și art. 45 3 C.proc.civ., reținând culpa procesuală a reclamantului , instanța îl va obliga la plata către pârâtă a sumei de 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial , achitat conform chitanței _________-O nr. 353/26.05.2020 (fila 194, vol. 3).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de către reclamantul Ș_____ M_____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în com una F____, ________________, nr. 268 , jud. Prahova și cu domiciliul procesual ales la C__. av. „ G____ C____ ” din București ___________________, ______________, sector 6 , în contradictoriu cu pârâta S_____ V______ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în sector 4, București, ___________________, _____________, _____________ și cu domiciliul procesual ales la C__. av. „ D___ M______ L______ ” din București, ____________________. 1, _____________, parter, ______________ .

Respinge ca neîntemeiat primul capăt de cerere.

Respinge ca inadmisibil al doilea capăt de cerere.

Respinge ca prescris al treilea capăt de cerere, în ceea ce privește sumele de 11.700 euro (14.742 USD) și 4.680 euro (6.000 USD) și ca neîntemeiat pentru rest.

Respinge ca prescris al patrulea capăt de cerere, în ceea ce privește suma totală de 10.711,62 lei și ca neîntemeiat pentru rest.

Respinge ca prescris al cincilea capăt de cerere, în întregime.

Obligă pe reclamant la plata către pârâtă a sumei de 4.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 București.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 12.08.2020.

   PREȘEDINTE,                                GREFIER,

Red. Jud. S.E.L./12.08.2020

sursa www.rolii.ro

Print Friendly, PDF & Email
nv-author-image

Avocat cu o vastă experiență în procese penale, contravenționale, civile, comerciale, de familie și executare siliită. Autor, încă din anul 2012, a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *